Olīveļļas un citu uztura lipīdu ietekmes uz vēzi molekulārie mehānismi. Makro elementi mango kokos: uzņemšana un izplatīšanās. Žurnāls par narkotiku piegādes zinātni un tehnoloģiju. Epidemiology of bone loss with aging.

Promocijas darbu atbalstīja: Šis darbs ir izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektos Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās Vienošanās Nr.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes 1, lasītavā, Daugavpilī un Atsauksmes sūtīt: Promocijas padomes sekretārei, Parādes iela 1A, Daugavpils, LV- ; mob ; e-pasts: Padomes sekretāre: Dr. Eiropas repsis izplatīts galvenokārt Baltijas, Ziemeļu un Barenca jūrās ietekošo upju baseinu saldūdeņos. Sīgu dzimtas pārstāvji ir taksonomiski vissarežģītāko saldūdens zivju vidū tāpēc, ka šīm zivīm ir raksturīga liela pazīmju mainība ķermeņa forma, izmēri, augšanas ātrumskas savukārt ir atkarīga no vides apstākļiem.

J C Monahana biogrāfija

Šī mainība izpaužas meristisku un plastisku pazīmju izmaiņās un katrā ūdenstilpē atšķiras. Kā pelagiāles suga repsis ir tipisks planktonofags, tapēc šī suga ātri reaģē uz eitrofikācijas procesiem ezerā, kas ļauj izmantot to kā indikatora-sugu ūdenstilpes trofiskā statusa izmaiņu un iespējamas antropogēnās eitrofikācijas novērtēšanai Garcia et al. Kopā ar citiem sīgiem un lašveidīgajiem repsis pieder pie augstvērtīgām zivju sugām.

Latvijā repsi mākslīgi pavairoja kopš gada. Pagājušajā gadsimtā Kontrolzvejā repša īpatņu daudzums ir neliels, loms ir nenozīmīgs un nestabils Latvijas zivju resursu aģentūra, gadā Eiropas repsis tika iekļauts ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā MK noteikumi Nr.

Populācijas līmenim ir īpaša nozīme dzīvības eksistencē un attīstībā. Populācijas nodrošina ne tikai paaudžu ģenētisku pēctecību, bet arī to bioloģiski svarīgu īpašību regulāciju.

Daugavpils Universitāte DZTI Ekoloģijas departaments. Jeļena Oreha - PDF Free Download

Normāli mainīgas vides apstākļos šī informācija stabili saglabājas laikā. Straujas vides izmaiņas, kad dabā notiek nozīmīgas pārmaiņas, veicina populāciju genofondu pārveidošanos reorganizāciju Ramstad, ; Dudu et al. Kā zināms, savvaļas 5 6 populāciju izdzīvotība lielā mērā atkarīga no tās ģenētiskās daudzveidības.

Parasti ekspluatēto arī pārmērīgi ekspluatēto populāciju struktūra stipri atšķiras no neekspluatēto populāciju ģenētiskās struktūras. Populāciju genofondu stāvokļa izmaiņas atklājas ilgstošā novērošanas procesā, genofonda dinamikas novērtēšanā un prognozēšanā laikā un telpā. Daudzi pētījumi pieļauj, ka negatīvie efekti savvaļas populāciju ģenētiskajā struktūrā piemēram, krustošanās ar mākslīgām populācijām var atklāties gan pietiekami īsā laikā, gan arī pēc dažām paaudzēm Hindar et al.

Iekšsugu ģenētiskās daudzveidības monitoringā atklātās populāciju un sugu ģenētiskās struktūras izmaiņas jc monahan svara zudums secināt par noteiktu faktoru ietekmi uz populācijām un sugām.

Molekulāri-ģenētikā mainība ļauj noteikt atšķirības starp populācijām, kas var atspoguļot to adaptīvās atšķirības un tādā veidā būt nozīmīga zivju atlases laikā pavairošanas mērķiem Skibinski, ; Douglas, Brunner, ; Huuskonen et al.

Molekulārās ģenētikas metodes piedāvā ģenētiskās mainības monitoringu zivju rūpnieciskajos baros un tādā veidā var palīdzēt inbrīdinga negatīvās ietekmes atklāšanā.

Ģenētisko pētījumu rezultātu izmantošanai ir svarīga loma zivsaimniecības programmu uzlabošanā. Būtiska nozīme notiekošo procesu izpratnē ir ģenētisko īpašību un struktūras pētījumiem saglabājušajās savvaļas populācijās. Pētījumu novitāte Mūsdienās Rietumu un Austrumu Eiropas repša populācijas ir diezgan labi izpētītas, izmantojot dažādas morfoloģiskās pazīmes un molekulāri ģenētiskos marķierus Vuorinen, ; Sendek, ; Sendek et al.

Taču Latvijā repša populāciju struktūras molekulāri ģenētiskie pētījumi līdz šim netika veikti. Mūsu pētījuma rezultāti sniedz datus par septiņu Latvijas ezeru repša populāciju morfometriskām pazīmēm un molekulāri ģenētisko struktūru.

Līdz šim Latvijas ezeru repša populāciju morfometrisko pazīmju pētījumi tika veikti tikai pagājušajā gadsimtā gados, bet izofermentu polimorfisms netika pētīts vispār.

Mūsu pētījumos repša populāciju ģenētiskās struktūras noteikšanai pēc anonīmām secībām pirmo reizi tika pielietoti RAPD marķieri līdz šīm repša populāciju ģenētiskās struktūras noteikšanai RAPD marķieri netika izmantoti. Pirmo reizi Latvijas ezeru repša populāciju ģenētiskā struktūra tika pētīta ar mikrosatelītu marķieru palīdzību.

Mikrosatelītu marķierus plaši pielieto sīgu zivs populācijas struktūras pētījumos visā pasaulē, kaut gan Eiropas repsim līdzīgo pētījumu maz Huuskonen et al. Mūsu pētījumos iegūtie repša īpatņu morfometrisko parametru analīzes dati un ģenētiskās struktūras analīzes dati ir pamats un sākumpunkts ilgstošam Latvijas ezeru repša populāciju monitoringam.

Galvenā hipotēze Ievērojot Eiropas repša īpatņu nelielu skaitu Latvijas ezeru populācijās kontrolzvejā tā daudzums ir neliels, loms ir nenozīmīgs un nestabils pieļaujams, ka pētāmās repša populācijās ir diezgan zems polimorfisma un ģenētiskās daudzveidības līmenis, kā arī diezgan liela pētāmo repša populāciju diferenciācija.

Darba mērķis Eiropas repša Coregonus albula populāciju ģenētiskās un morfometriskās struktūras izpēte Latvijas ezeros.

Microsoft Word - aivara gibulupagasts.lv - PDF Bezmaksas lejupielāde

Galvenie uzdevumi: 1. Apstrādāt ihtioloģisko materiālu: jc monahan svara zudums. Savākt morfometriskus datus; 1. Noteikt īpatņu dzimumu un vecumu; 1. Ievākt bioloģisko materiālu ģenētiskai analīzei. Analizēt repša populāciju morfometrisko mainību, izmantojot iegūto plastisko un meristisko parametru datus; analizēt un interpretēt iegūtos rezultātus. Aprobēt un optimizēt ģenētiskās analīzes metodes alozīmi, RAPD, mikrosatelīti.

Analizēt repša populāciju ģenētisko struktūru, izmantojot alozīmu, RAPD, mikrosatelītu marķierus, un apstrādāt iegūtos datus. Veikt iegūto rezultātu analīzi un interpretāciju. Promocijas darba apjoms un struktūra Darba apjoms ir lpp. Tajā ir 27 attēli, 19 tabulas un 11 pielikumi. Darbā ir citēti literatūras avoti un 6 internet avoti.

Darba struktūru veido ievads, literatūras apskats, materiāli un metodes, rezultāti, diskusija, secinājumi, literatūras saraksts un pielikumi. Darba materiālu un metožu apraksts, galvenie rezultāti, to analīze un secinājumi apkopoti šajā darbā. Literatūras apskats 1. Repsis kā sīgu dzimtas pārstāvis un tā bioloģija Repša vieta dzīvo organismu sistemātikā Sīgu dzimtas pārstāvji Holarktikas saldūdens zivju vidū ir atzīti kā taksonomiski vissarežģītākie Bernatchez et al.

Plašā, cirkumpolārā teritorijā apgabalā mainīgs sīgu zivs formu daudzums apgrūtina šo zivju klasifikāciju normālās sugu struktūras robežās. Jautājums par to, kas ir suga, paliek atklāts pat pēc gadu ilgiem šo zivju pētījumiem. Alopatriski radnieciskās sugas ir Eiropas repsis Coregonus albula un Sibīrijas repsis Coregonus sardinella ; Eiropas sīga Coregonus lavaretus un Kanādas sīga Coregonus clupeaformis.

Ziemeļaustrumu Eiropā repsis parādās pēc pēdējā glaciālā perioda. Eiropas repsis izplatīts līdz 69 ziemeļu platuma grādiem galvenokārt Baltijas, Ziemeļu un Barenca jūrās ietekošo upju baseinu saldūdeņos. Baltijas jūrā Botnijas līča ziemeļdaļā sastopami anadromie repši un jūras formas Somu līča austrumdaļā ar iesāļu ūdeni Kottelat, Freyhof, Repsis apdzīvo Dienvidnorvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Kolas pussalas un Karēlijas upes un ezerus, mīt augšējās Volgas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ūdenstilpēs, sastopams Polijas ziemeļdaļas, Vācijas un Dānijas ezeros, kā arī Lielbritānijā un Īrijā.

Mute vērsta uz augšu, bez zobiem, apakšžoklis garāks par augšžokli. Mugura zilganzaļa, sāni un vēders sudrabains. Vēdera spuras pamatnes daļā var būt sarkanīgas. Ir taukspura 2. Repši sasniedz garumu līdz 46 cm un svaru līdz 1 kg, Latvijā ir sastopami īpatņi līdz 28 cm garumā un līdz g smagi Plikšs, Aleksejevs, Repsim raksturīgās morfometriskās pazīmes ir atspoguļotas 1.

Mazo formu garums sasniedz cm, svars g, lielās formas sasniedz garumu cm un svaru g. Autori no Lietuvas Kaupinis, Bukelskis, informē par starpformām vidējām formāmkaut gan šo formu izdalīšana ir apgrūtināta. Tā Lietuvas ezeros Luokesai, 11 12 Šulininkai, Ūkojas un citos konstatētas lielās repša formas praktiski neatšķiras no repša sīkākām formām pēc morfometriskiem parametriem un autori uzskata, ka nav pareizi izdalīt tās kā atsevišķu formu.

Tuvikene un Saat atzīmē, ka Igaunijas ezeros repšu garums nepārsniedz 20 novājēšanu lapas ar vidējo svaru līdz 68g, atsevišķos ezeros tika novērota sīkā repša forma ar garumu līdz 13 cm un svaru tikai 12g.

Bet visi autori piekrīt, ka katrā ezerā un katrā ūdenstilpē ir sava sīgu zivs populācija, kas atšķiras no citām populācijām pēc morfoloģiskām pazīmēm un tā ir vietējiem vides apstākļiem vislabāk piemērojusies forma Plastisko pazīmju mainība sīgu zivīm Ķermeņa formas mainība Daudzi autori atzīmēja, ka praktiski katras ūdenstilpes sīgām ir raksturīga sava ķermeņa forma Luczynski, ; Czerniejewski, Filipak, ; Douglas et al. Tā, piemēram, pēc Drawsko un Pełcz ezeru Polijā repša populāciju morfometriskās analīzes datiem Czerniejewski un Filipak atzīmēja, ka dziļākajā Drawsko ezerā repša īpatņi ir lielāki, jc monahan svara zudums Pełcz ezerā.

2 diena ūdens badošanās svara zudums

Tāpat autori atzīmēja, ka arī citi zivs ķermeņa parametri galvas parametri: galvas garums, acs izmērs, aizacs daļas garums, purna garums; ķermeņa augstums pētīto ezeru īpatņiem atšķiras. Piemēram, Christianus citēts pēc Czerniejewski, Rybczyk, atzīmēja, ka augšanas ātrums parasti lielāks repšiem no nelielām ūdenstilpēm ha ar dziļumu no 21,0 līdz 42,5 m un labu ūdens caurspīdīgumu. Turklāt minētais fenotipiskais polimorfisms skar arī meristiskās pazīmes, piemēram, žaunu bārkšu skaitu.

Tā Eiropas sīgu populācijas, mītošas deviņos ezeros Norvēģijas ziemeļdaļā ļoti precīzi var sadalīt morfās pēc žaunu bārkšu skaita mazbārkšu un daudzbārkšu formas. Pie tam pētnieki atzīmē, ka šīs formas atšķiras arī pēc izmēriem un dzīves ilguma dziļūdens formām piemīt vēlāka dzimumnobriešana un garāks dzīves ilgums Østbye et al. Arī AnwandCzerniejewski un FilipakØstbye ar līdzautoriem a un citi pētnieki dod plašus pārskatus par vides apstākļu ietekmi uz sīgu zivs plastiskiem parametriem tādiem, kā ķermeņa garums, galvas garums, purna garums, acs diametrs, aizacs daļas garums un citi.

Pazīmju mainība ar vecumu Plastiskās pazīmes mainās ar īpatņa vecumu augšanas laikā.

  1. Pārskats Informācija par informāciju Irvingijas gabonensis ir koks, kas ir dzimtene Rietumāfrikā.

Vislielākais augšanas ātrums repša īpatņiem ir raksturīgs līdz trīs gadu vecumam, bet turpmākajos gados augšanas ātrums ievērojami palēninās apmēram divas reizestāpēc par saimnieciski vērtīgākiem uzskatāmi trīs, četru gadu veci īpatņi Czerniejewski, Czerniawski, ; Czerniejewski et al.

Zivs plastisko pazīmju mainību ietekmē ne tikai īpatņu izmēri, bet arī to augšanas ātrums dažādos dzīves apstākļos.

Tā tika atzīmētas morfoloģisko pazīmju atšķirības dažādās paaudzēs un paraugu atšķirības dažādās sezonās repsim Polijas ezeros Czerniejewski, Filipak, Piemēram, relatīvs acs izmērs ar vecumu samazinās visām zivīm, bet, ja populācija dzīvo zemas apgaismojuma intensitātes un zema ūdens caurspīdīguma apstākļos, tad relatīvs acu izmērs var palikt salīdzinoši liels pat samērā veciem īpatņiem. Tika atzīmēts, ka relatīvs acu izmērs planktonofāgiem peledei, ripusam un repsim ir atkarīgs no ūdens caurspīdīguma.

Anward ar līdzautoriem sadalīja repšus pamatformā un dziļūdens formā pēc acu diametra. Minētā likumsakarība tiek novērota arī vēlākos pētījumos Czerniejewski, Filipak, Tas ir, ka ģenētiski viendabīgiem īpatņiem, izaudzētiem dažādos apstākļos, var būt dažāds augšanas ātrums un ar laiku var izveidoties arī atšķirīgs eksterjers.

Bet ģenētiski atšķirīgām formām, izaudzētām vienā ūdenstilpē, var būt daudz kopīgu uzbūves īpašību. Piemēram, ārējās uzbūves pazīmju straujas izmaiņas tika atzīmētas, audzējot sīgu zivis dīķos, ūdenskrātuvēs un jaunās ūdenstilpēs. Audzējot sīgu zivis dīķos, tām palielinās galvas izmēri, aizacs galvas daļa un purna garums, salīdzinot ar ezeros izaudzētiem īpatņiem. Ievērojama morfometrisko pazīmju mainība konstatēta repša populācijās 10 gadu laikā pēc invāzijas Pasvik upes baseina ūdenstilpēs Krievija, Somija, Norvēģija Bøhn et al.

Piemēram, vislielākās izmaiņas tika konstatētas īpatņu ķermeņa izmēros, augšanas ātrumā, auglībā. jc monahan svara zudums

Pētījumu laikā konstatēts, ka, salīdzinot ar pagājušā gadsimta 70 gadiem, populāciju rādītāji augšanas ātrums un īpatņu nobarojums, dzimumu attiecība ievērojami uzlabojās, kas savukārt liecina par Oņegas ezera transformāciju antropogēno faktoru rūpnieciskie notekūdeņi u. Mūsdienās ihtiologu vidū Altukhov et al. Pētnieki uzskata, ka tagadnē konstatētā rūpniecisko zivs baru izsīkšana pēc izmēriem un īpatņu agrāka dzimumnobriešana ir lielāko īpatņu selektīvas nozvejas sekas.

Pētnieki no Vācijas, analizējot daudzgadīgus datus, noskaidroja, ka selektīva nozveja, turpmāk veicinās īpatņu auglību, kas savukārt izraisīs populācijas skaita pieaugumu, kaut gan īpatņu augšanas ātrums palēninās, tomēr īpatņi kļūs mazāki Thomas, Eckmann, Šie autori arī atzīmēja, ka mātīšu auglība ir tieši atkarīga no fosfora satura ūdenī.

Czerniejewski ar līdzautoriempētot repša 14 15 morfometriskās pazīmes dažos Polijas ezeros, atzīmēja repsi par vissvarīgāko ezera vides kvalitātes bioindikatoru. Plastisko pazīmju taksonomiskā nozīme Tā kā sīgu zivīm eksterjeru lielā mērā nosaka dzīves apstākļi, tad plastisko pazīmju izmantošana sistemātikas nolūkos nav piemērota.

To pierāda daudzi dati. Tātad, apvienojot plastiskās pazīmes ar meristiskām, tās var izmantot ekoloģisko grupējumu noteikšanai vienā ezerā Turgeon et al. Dažādām meristiskām pazīmēm piemīt dažāda mainības pakāpe. Augošā secībā pēc mainības pakāpes meristiskās pazīmes izvietojas šādi: skriemeļi, zvīņas sānu līnijā, stari spurās, žaunu bārkstis, piloriskie piedēkļi.

Pazīmes mainības pakāpe ir atkarīga no laika, kad ontoģenēzē veidojas galīgs rēķināmo elementu skaits: jo agrāk notiek pazīmes aizmešanās, jo mazāka tās mainības pakāpe. Piemēram, daudzi autori savos pētījumos izmanto morfometrisko pazīmju kopumu žaunu bārkšu jc monahan svara zudums, skriemeļu skaits, zvīņu skaits sānu līnijā u. Douglas, Brunner, ; Etnier, Skelton, Meristiskās pazīmes izmanto taksonomiskos un populācijas pētījumos. Sīgu zivs staru skaitam pāra un nepāra spurās ir neliela mainība.

Sīgu zivīm staru aizmešanās spurās sākas kāpuru agrīnās attīstības etapos.

  • Individuālās atšķirības 1.

Galīgais zvīņu skaits sānu līnijā sīgu zivīm veidojas pirmajos dzīves mēnešos un ar vecumu nemainās. Lielākoties sīgu zivīm visas zvīņas sānu līnijā ir perforētas. Līdzīgi sīgām ziemeļpopulācijās ir vairāk zvīņu sānu līnijā 15 16 un zvīņas ir sīkākas, nekā sīgām dienvidpopulācijās. Mūsdienās sīgu zivs morfometrisko parametru analīzei šo pazīmi izmanto reti Czerniejewski, Filipiak, ; Kaupinis et al. Tomēr šīm pazīmēm ir liela nozīme vispusīgai repša izpētei.

Jau sen šo pazīmi izmanto sīgu zivs sugu un iekšsugu formu noteikšanai. Sīgu piemērā tika pierādīts, ka šī pazīme iedzimst un ir maz atkarīga no īpatņu dzīves apstākļiem Svärdson, Nākamās paaudzes sīgām vienmēr iedzimst žaunu bārkšu skaita moda. Tā Næsje ar līdzautoriem sadalīja Femund ezera Norvēģija sīgas trijos ekotipos pēc žaunu bārkšu skaita modalitātes. Izmantojot allozīmu analīzi, viņi parādīja arī, ka minētiem ekotipiem ģenētiskas atšķirības korelē ar atšķirībām žaunu bārkšu skaitā.

Lindsey parādīja, ka, ielaižot sīgas jaunā ūdenstilpē, žaunu bārkšu skaits to pēcnācējiem var ātri mainīties, tomēr ne tik stipri, kā citas morfometriskās pazīmes.

Par žaunu bārkšu skaita mainību simpatriskās anadromās un neanadromās morfās ir ziņots arī dažos lašveidīgo zivju pētījumos Hessen et al.

Piemēram, Japānas pētnieki Kobayashi un Maekawa paziņoja par žaunu bārkšu skaita samazināšanos Torizaki upes Salvelinus malma miyabei populācijas īpatņiem 30 gadu pēc sugas introdukcijas minētajā ūdenstilpē.

maksimālais svara zudums 15 dienas

Sīgām žaunu bārkšu skaita likumsakarīgas izmaiņas parasti ir saistītas ar barošanās īpatnībām. Līdzīga likumsakarība tika atzīmēta sīgām Ziemeļamerikā Lindsey, Minētajai pazīmei piemīt klinālā mainība.

Ficgibbona savu stabilo situāciju sāka NewsCenter 5, EyeOpener Kopš tā laika viņa pievienojās WPXT-TV Portlendā, Menas štatā, kā nedēļas beigu prognozētāja un novirzīšanas žurnāliste - šo amatu viņa ieņēma divus vai trīs gadus, pirms sāka strādāt NECN nedēļas beigās kā meteoroloģe.

Monahans bija nodarbināts Bostonas NBC par enkuru. Monahana pacelšanās no ABC asociētā uzņēmuma tika paziņota februārī, luis armand garcia neto vērtība NBC Boston ziņoja, ka Monahana paliks stacijas vakara un nakts darba dienu raidījumus. Tāpat viņa būtu ēterā, sākot ar Monahans ir Ņūtonas vietējais iedzīvotājs. Viņa ir ieguvusi četrus gadus ilgu Meinas universitātes sertifikātu komunikāciju jomā.

Viņa papildus pārcēlās no Misisipi štata universitātes apraides meteoroloģijas programmas. Viņas ilgstošā iesaistīšanās Bostonas ziņu jomā gan kā komentētāja, gan meteoroloģe padara viņu par ievērojamu paplašināšanos, un es priecājos, un es uzskatu, ka J. Monahans ilgu laiku bija strādājis WCVB.

Kā tas darbojas?

Šis darbs ir dokumentējis saikni starp pusaudžu smadzeņu struktūru un vecāku un pusaudžu mijiedarbības laboratoriskajiem rādītājiem, kas kvantitatīvi nosaka tādus aspektus kā vecāku siltuma līmenis pret naidīgumu; pusaudžu pozitivitāte pret agresiju vai disforiju; un vecāku un pusaudžu atbildes uz šiem uzvedības veidiem.

Tā kā pusaudža vecumā ģimeņu dinamika saglabājas, smadzeņu struktūras mērījumu savienošana ar vecāku un pusaudžu mijiedarbības novērojumiem nodrošina ekoloģiski pamatotu pieeju, lai izpētītu neirobioloģisko jutīgumu pret sociālo kontekstu, ņemot vērā to kopējo ietekmi uz vēlākiem rezultātiem. Šie novērošanas pasākumi tiek uzskatīti par momentuzņēmumu vai logu ģimenes procesos, kas varētu būt hroniski pieredzējuši un saistīti ar pusaudžu neironu attīstību.

kā sadedzināt taukus pār jūsu abs

Lai gan dažos no šiem pētījumiem salīdzinošās, nevis gareniskās attiecības novērtē secinājumus par cēloņsakarību vai attīstības secību, un, lai gan šis pētījums nekontrolē ģimenē ligzdojamā bērna iespējamo mijiedarbīgo ģenētisko ietekmi, konstatējumi liecina par dažādām neirobioloģiskās sociālās darbības. Pirmkārt, individuālās atšķirības pusaudžu smadzeņu struktūrā ir saistītas ar emocionāli uzlādētām mijiedarbībām ar vecākiem ar emocionālām un uzvedības reakcijām tādā veidā, kas ietekmē pozitīvus vai negatīvus attīstības rezultātus.

Whittle et al. Turklāt vīriešiem samazināta kreisā ACC tilpuma asimetrija bija saistīta arī ar žokļa novājēšanu botox saglabāšanu pret mātēm, un samazināta kreisā OFC tilpuma asimetrija bija saistīta ar mijiedarbīgu mātes disforu.

Šis secinājumu kopums varētu liecināt par jutīguma ietekmi uz vienādojuma riska palielināšanas pusi, ti, diatēzes stress, ņemot vērā, ka 1 amygdala, reģiona, kas tradicionāli saistīts ar reaģēšanu uz draudiem un rada negatīvu ietekmi, apjoms var atspoguļot lielākas iesaistīšanās vēsturi un 2 strukturālās asimetrijas, kas dod priekšroku pareizajam PFC, ir saistītas arī ar abām pastiprinātām negatīvām sekām Canli, ; Davidson un Fox, un Fox et al.

Cits darbs tiešāk parāda individuālās atšķirības neirobioloģiskajā reakcijā uz ģimenes ietekmi uz labāku un sliktāku veidu, ko apraksta neirobioloģiskie jutīguma modeļi. Tā kā Whittle et al.

J C Monahana laikmets | Dzimšanas diena

Yap et al. Kopumā šie secinājumi ilustrē divvērtīgus rezultātus augsta un zema negadījuma kontekstā, ko mazina individuālās smadzeņu struktūras atšķirības. Abos iepriekš minētajos pētījumos smadzeņu morfoloģija un afektīvie rezultāti tika mērīti vienlaicīgi.

Tomēr Whittle et al. Viņi konstatēja, ka meitenēm lielāks hipokamps paredzēja lielākus un mazākus depresīvus simptomus, ņemot vērā augsto un zemo mātes agresiju, vecāku un bērnu konflikta risināšanas laikā. Tādējādi vismaz pusaudžu vecumā sievietēm lielāks hipokampas tilpums var mijiedarboties ar ģimenes apstākļiem, mazinot to, vai ir izteikta vai nomākta jutība pret depresiju.

Interesanti apsvērt, vai hipokampu tilpums arī mazina atbalstošo ģimenes īpašību ietekmi uz attīstību. Augstākiem pelēkās vielas blīvumiem hipokampā kā arī orbitofrontālajā gyrus konstatēja pusaudži, kuru mātēm bija lielāka vispārējā starppersonu piederība Schneider et al.

Šie atklājumi liecina par hipokampusa jutīgumu pret pozitīviem kontekstiem, kas ietver atbalstošu vecāku audzināšanu. Ir jēga, ka amygdala un hipokamps var būt neirobioloģiskās jutības svara zudums skatās. Ir zināms, ka gan amygdala, gan hippocampus ietekmē emociju uzmanības un mācīšanās aspektus Baxter un Murray, un Calder et al.

Iespējams, ka tām ir pārmērīga funkcija, kas darbojas neatkarīgi no valences kā daļa no plašas un pārklājas afektīvās shēmas Ernst un Fudge, Nepieciešams vairāk darba, lai izpētītu amygdala apjoma iespējamo ietekmi uz dzimumiem kā jutīguma pret kontekstu rādītāju, kā Whittle et al. Tomēr amigdala interaktīvā ietekme uz divvērtīgajiem rezultātiem atbilst tās vispārējai lomai indivīda vajadzību, mērķu un vērtību apstrādē Cunningham un Brosch, un tā izraisot pozitīvu un negatīvu ietekmi ar sekām izvairīšanās vai pieejas uzvedībai dažādos kontekstos Jc monahan svara zudums et al.

Piemēram, liels amygdala apjoms ir pozitīvi saistīts ne tikai ar atdalīšanas trauksmi Redlich et al. Tāpat arī hipokamps, kas pazīstams ar konteksta jutību Fanselow, ; Hirsh,Rudy, un Fanselow,palīdz šifrēt epizodisku un emocionālu informāciju, kas rodas motivējošu notikumu laikā. Tiek uzskatīts, ka hipokamps šo funkciju bieži īsteno neatkarīgi no valences; tas nozīmē, ka tā atbalsta sižetu, notikumu un kontekstu elementu saistīšanu reprezentācijās jc monahan svara zudums gaitā, galu galā vadot uzvedību atbilstoši šīm prezentācijām Schacter un Addis, Visbeidzot, gan attiecībā uz amygdalu, gan hipokampu, to ņemšana vērā kā reģioni reģionu savienībā ir obligāta.

Pozitīvi pret negatīviem aprūpējošiem kontekstiem var paaugstināt smadzeņu sociālekonomisko shēmu ar to iespējamām situācijām. Neironu apstrāde, kas piešķir vērtību sociālistiskajai informācijai, tiek parādīta tādā veidā, kas atbilst dažādiem aprūpējamo kontekstu darbojošajiem aspektiem un mērķiem. Tāpēc sākotnēji neitrāla jc monahan svara zudums jutība var kļūt par neobjektīvu jutīgumu, kas nesamērīgi reģistrē, apstrādā un reaģē uz nelabvēlīgām sociālā vides iezīmēm Lielisks, Kā šo smadzeņu funkcijas noregulēšanu notiek mācīšanās un pieredze dažādos kontekstos, var tikt atklāts pētījums, kurā aplūkota smadzeņu funkcijas mērenā ietekme uz saikni starp aprūpētāja kontekstu un uzvedības rezultātiem, tostarp visā dzīves laikā.

Patiešām, ir svarīgi atkārtot, ka, lai gan neirobioloģiskā jutība var darboties pirms pusaudža vecuma, tas, ko pusaudža vecums ir noregulējis, un tas, kas tādējādi, iespējams, veicinās pieredzi jaunos sociālos kontekstos, kļūs skaidrs šajā pastiprinātās sociālās jutības periodā. Saskaņā ar ideju par emocionālo noregulēšanu, pētījumi ir dokumentējuši agrīnās dzīves stresa un ģimenes negadījumu ietekmi uz smadzeņu darbību pusaudža vecumā un ārpus tās.

Piemēram, pusaudžiem vecumā nokas piedzīvojuši aprūpētāja nepietiekamību un emocionālu nevērību bērnībā, apstrādājot bīstamu informāciju, tika konstatēta amygdala un hipokampusa hiperaktivācija.

Maheu et al. Šis konstatējums saskan ar strukturāliem pierādījumiem, kas liecina, ka vairāki bērnunamu audzēšanas gadi agrā bērnībā bija saistīti ar lielākiem amygdala apjomiem gadu desmitiem, kas arī paredzēja trauksmes simptomus Tottenham et al. Pusaudžu atalgojuma shēmā sadedzināt tauku slēpošanu atzīmētas arī asociācijas starp neatbalstošiem aprūpētājiem un smadzenēm.

No pusaudžu 9 — 17 vecuma parauga palielināta un ilgstoša neirālā reakcija uz mātes kritiku lentiformas kodolā bija saistīta ar kritikas uztveri negatīvāk Lee et al. Casement et al. Autori spekulēja, ka šo reģionu lielāka aktivizācija, kas parasti ir saistīta ar sociālās informācijas apzināšanu un kodēšanu par sevi un citiem Amodio un Frith, ; Gallagher un Frith,var atspoguļot nepareizu snieguma novērtējumu un cerības uz sniegumu, pamatojoties uz nelabvēlīgu iepriekšējo sociālo pieredzi.

Tādējādi laika gaitā var izpausties neirobioloģiskā uzņēmība pret sociālo kontekstu, pakāpeniski nostiprinot smadzeņu kodēšanu un novērtējot sociālo un vērtējošo pieredzi. Kopā šo pētījumu rezultāti liecina, ka reģioni sociālā un afektīvā shēmā ir funkcionāli jutīgi pret nelabvēlīgu kopšanas pieredzi un varētu nozīmēt neironu marķieri ļoti uzņēmīgiem indivīdiem. Atbalsta vecāku pieredze ir saistīta arī ar smadzeņu īpašībām un attīstības rezultātiem, pierādījumi, kas ir svarīgi, lai ietvarstruktūra balstītos uz divvērtīgu pieredzi jutīgiem indivīdiem.

Piemēram, Morgan et al. Šie rezultāti liecina, ka vecāki, kam raksturīga mīlestība un siltums, var mazināt nervu reakciju uz negatīviem notikumiem smadzeņu reģionos, kas saistīti ar emocionālās un sociālās informācijas integrāciju, tostarp par sevi un citiem.

Šis mātes siltuma aizsargājošais efekts bija spēcīgāks zēniem, kas agrīnā bērnībā bija pakļauti pret mātes depresiju un kas saskan ar priekšstatu, ka uzņēmība parasti rodas no agrīnās negatīvās reaktivitātes sākuma līnijas un liecina par mPFC neirobioloģisko pielāgošanos bivalentam vecākiem. Šie rezultāti liecina, ka reģioni, kas iesaistīti atalgojuma mācīšanā piemēram, striatumā un mPFCir jutīgi pret mātes sociālās uzvedības niansēm.

Tas nozīmē, ka to pusaudžu smadzeņu darbība, kuru mātes tendence ir vērsta uz draudzīgu un mīlošu uzvedību, var atspoguļot mācīšanās vēsturi, kas uzsākta kopš bērnības atalgojuma zuduma pret saņemšanu kā zemu vērtību vai nozīmi. Līdz ar to sociālās vides ietekme uz uzņēmīgu pusaudžu uzvedību galu galā var tikt nodrošināta, veidojot nervu atbildes uz noteiktiem elicitoriem laika gaitā reģionos, kas saistīti ar sociālo jutīgumu.

Sekojot ne tikai pusaudžu ģimenes apstākļiem, bet arī stimuliem, kas piesaista pusaudžu sociālo jutīgumu un kādas attīstības sekas palīdzēs apgaismot, kā dažu smadzeņu reģionu jutīgums ir atkarīgs no konteksta. VS, kas apstrādā atalgojuma norādes, ir viens no šādiem reģionu kopumiem.

Kaut arī daži pētījumi ir saistīti ar lielāku VS reaktivitāti pret paaugstinātu riska uzņemšanās paradīzi pusaudža gados Bjork et al. Latino pusaudži vecumā nokas ziņoja par lielākām ģimenes saistībām, parādīja, ka VS reakcija uz naudas stimulējošiem rādītājiem bija neskaidra, atbilde, kas saistīta ar mazāk riskantu uzvedību Telzer et al.

Citi darbi atklāja, ka pusaudži vecumā 15 — 17kuri iepriekš ziņoja par lielāku atpazīstamību un piepildīšanos, palīdzot savai ģimenei paaugstināt atbildes reakciju VS, veicot dārgus ziedojumus savai ģimenei, nevis saņemot naudas atalgojumu par sevi Telzer et al. Saistītais darbs atklāja, ka palielināta VS reakcija uz šīm prosociālajām darbībām paredzēja pusaudžu riska uzņemšanās samazināšanos gadu vēlāk Telzer et al.

Turklāt, Telzer et al.

Pusaudžu neirobioloģiskā jutība pret sociālo kontekstu () - Jūsu smadzenes uz pornogrāfiju

Šis secinājumu kopums rada iespēju, ka nervu jutīgums pret atalgojumu attiecas uz adaptīviem vai nepareiziem rezultātiem atkarībā no atlīdzības klases piem. Tomēr var rasties arī dažādas trajektorijas, jo spēja izmantot kognitīvo regulējumu, lai sasniegtu adaptīvos mērķus, tiks pastiprināta pozitīvos, nevis negatīvos kontekstos.

vanish fat burner recenzijas

Līdz ar to jutīgajiem pusaudžiem, kas pakļauti dažādiem ģimenes apstākļiem, var rasties atšķirīga kortikālo un subkortikālo shēmu attīstība, veicinot atšķirīgus rezultātus. Jc monahan svara zudums pētījumi rāda, ka individuālas atšķirības izpildvaras un pašregulācijas spējām sistemātiski attīstās visā bērnībā, stabilizējoties agrā pusaudža vecumā Deater-Deckard un Wang, Neiromaging pētījumi atbalsta šo attēlu. Negatīvie konteksti parāda traucējumus.

Bērniem, kuri agrīnā vecumā psihosociāli atteicās no institucionālās audzēšanas, bija vērojami plaši sastopami kortikālā biezuma trūkumi, trūkumi, kas izraisīja problēmas ar uzmanību un impulsivitāti McLaughlin et al. Līdzīgi, paaugstinot ar skarbajiem vecākiem un citiem ģimenes stresa faktoriem, tas bija saistīts ar pozitīvu savienojamību, kas norāda uz mazāk diferencētu amygdala funkciju ar labo vlPFC, reaģējot uz emocionāliem stimuliem pieaugušo vecumā vecums 18 — 36kas liecina, ka vlPFC neizmantoja inhibējošu lomu par amygdala reakciju Taylor et al.

Ir arī pierādījumi, ka agrīnās neveiksmes vecums 1 ir saistītas ar paātrinātu negatīvas amygdala — mPFC savienojuma attīstību pusaudža vecumā, ko parasti novēro pieaugušajiem Gee et al. Paātrināta dzemdes kakla attīstība var būt saistīta ar mazāk optimāliem uzvedības rezultātiem vēlāk, iespējams, tāpēc, ka nepilnīgs nenobriedes periods mazina iespēju uzzināt, kā regulēt sevi dažādās sociālajās vidēs, lai sasniegtu pieaugušo efektivitāti Lu et al.

Kopumā negatīvie konteksti ir saistīti ar kognitīvo un emocionālo disregulāciju nervu līmenī. Mēs ierosinām, lai gan visi pusaudži, kas audzēti šajos kontekstos, saskaras ar neizdevīgu stāvokli, vairāk neirobioloģiski jutīgu pusaudžu lielākoties ir nelabvēlīgākā situācijā.

Informācija par informāciju

Savukārt pozitīva vide veicina kognitīvās regulēšanas shēmu attīstību, kas palīdzētu pusaudžiem sasniegt pozitīvus attīstības rezultātus. Tiešā diferenciālās jutības testā ģenētiski definētiem jutīgiem pret neaizsargātiem bērniem vecums 8 bija vislielākais PFC tilpums, kas bija saistīts ar labāku kognitīvo darbību, kad tie tika audzēti salīdzinoši pozitīvā vidē; nozīmīgu tendenču līmeņos tiem bija viszemākais PFC tilpums, ja tos audzēja negatīvā vidē Brett et al.

Belsky un Beaver atrasts pusaudžu vīriešiem bet ne sievietēm vecums 16 — 17ka, jo vairāk tiem bija plastiskuma alēles, jo vairāk un mazāk pašregulēta uzvedība, ko viņi parādīja atbalstošos un neatbalstošajos vecāku apstākļos skatīt arī Laucht et al. Mēs iesakām, ka pusaudža vecumā tiks iekļauta pastiprināta PFC shēmu attīstība, lai jc monahan svara zudums labiem mērķiem. Telzer et al. Kopumā secinājumi liecina, ka PFC shēmas, kas ir hipoaktīvas vai citādi apdraudētas funkcijās, struktūrā vai savienojamībā, izpaužas jutīgos pusaudžos, kas pakļauti negatīvai videi, bet jutīgi pusaudži, kas pakļauti bagātinošai videi, parāda PFC īpašības, kas saistītas ar pozitīvu rezultātu nodrošināšanu skatīt arī Moore un Depue, presēlai apspriestu nedaudz saistītu jēdzienu, neironu ierobežojumu, jo tas attiecas uz uzņēmību.

Peer konteksti Starp visnopietnākajām izmaiņām pusaudža vecumā ir sociālās piederības maiņa no ģimenes uz vienaudžiem Rubin et al. Lai gan šīs sociālās pārmaiņas ir saistītas ar sekām pusaudžu emocionālajai labsajūtai un garīgajai veselībai, maz ir zināms, kā atsevišķas neirobioloģiskās jutības atšķirības pret peer milieu var būt saistītas ar pusaudžu rezultātiem un turpmākajām pieaugušo trajektorijām.

Tomēr pētījumi ir sākuši izgaismot pusaudžu jutīguma nervu pamatus attiecībā uz vienaudžu klātbūtnes, salīdzinošās vērtēšanas un sociālās atstumtības kontekstiem, tostarp attiecībā uz to, kā pusaudži atšķiras no šīs jutības.

Šeit mēs koncentrējamies uz individuālām atšķirībām pusaudžu smadzeņu darbībā neirālās reakcijas izraisošās situācijās, kurās iesaistīti vienaudži un iepriekšminētās asociācijas ar topošo psihopatoloģiju vai kompetenci. Mūsuprāt, pašlaik nav pētījumu, kas saistīti ar pusaudžu smadzeņu struktūras rādītājiem ar salīdzinošiem kontekstiem un attīstības rezultātiem lai gan, kā minēts iepriekš, ir pierādījumi par saikni starp amygdala apjomu un sociālo tīklu sarežģītību gan pusaudža vecumā, gan pieaugušo vecumā; Von der Heide et al.

Salīdzinošā klātbūtne Viens no svarīgākajiem vienaudžu kontekstiem, jc monahan svara zudums piesaista pusaudžu palielināto nervu sociālo jutīgumu, ir tikai tas, vai vienaudžiem ir fiziska klātbūtne.

To eksperimentāli eksperimentēja. Piemēram, spēlējot simulētu metabet sr svara zudumu spēli, Stoplight, ar vienaudžiem skatoties pret vienu, pusaudži vecumā 14 — 18salīdzinot ar jauniem pieaugušajiem vecumā 18 — 22parādīja lielāku aktivizēšanos VS un OFC, kas bija saistīts ar lielāku risku uzvedība Chein et al.

Pusaudžu paraugā Chein et al.