Nosaka novērtējuma robežas un ēkas izmērus Energoefektivitātes novērtējuma veikšanai tiek definēta novērtējuma robeža un veikti mērījumi ēkas izmēru noteikšanai vai arī izmantojot projekta dokumentāciju. Arkhangelskas reģionā tika izveidoti teritoriālie inovatīvie klasteri jo īpaši mežsaimniecība un kuģu būve , kas atbilst reģiona nozaru specializācijas īpatnībām. Kopumā atbilstoši ZF ikgadēji pieejamajam atbalstam laika posmā no No lieliem projektiem ir iespējams atzīmēt projektus Indiga ostu būvniecībai gala postenis "Barentsur" šosejas un Naryan-Mar. Pirmā posma būvniecība tiks pabeigta

Aldis Greķis Dr. Anatolijs Borodiņecs Dr. Jurģis Zemītis Dr. Aleksandrs Zajacs 2 Saturs Atsauces Ventilācijas sistēmu apsekošana Kondicionēšanas sistēmu apsekošana Dzīvojamās ēkas nepieciešamā gaisa daudzuma aprēķina piemērs Gaisa daudzuma aprēķins pēc gaisa apmaiņas kārtām visam dzīvoklim Gaisa daudzuma aprēķins, balsoties uz cilvēku skaitu Gaisa daudzuma aprēķins, balsoties uz uztverto IGK cilvēkam, kurš ir pielāgojies konkrētajai videi Gaisa daudzuma aprēķins pēc nosūces gaisa daudzumiem no konkrētām telpām Nepieciešamo atvērumu aprēķins, lai nodrošinātu dabisko ventilāciju Vispārīgi norādījumi 5 Atsauces Ēku energoefektivitātes standartu komplekss turpmāk tekstā ĒEF standartu komplekss Visaptverošie standarti LVS EN ISO Ēku energoefektivitāte.

Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. Rādītāji, prasības un sertifikācija. Ārējās vides apstākļi. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes. Rādītāji daļai ēku energoefektivitātes ĒEE prasību, kas saistītas ar siltumenerģijas bilanci un struktūras īpatnībām.

EUR-Lex Access to European Union law

Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Siltuma caurlaidības aprēķini. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Siltuma zudumi caur zemi.

svara zudums 2021līdz 150

Dinamiskie siltumtehniskie raksturlielumi. Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas koeficienti. Lineārās siltuma caurlaidības koeficients.

svara zudums 2021līdz 150

Energoprasības apgaismei. Ēku ventilācija. Dzesēšanas sistēmu aprēķini M modulis. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. Rādītāji, prasības, vērtējumi un sertifikāti. Apkures sistēmu vadība. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu kontrole.

Automatizācijas, kontroles un ēkas tehniskās vadības inspicēšana. Ēkas vadības sistēma.

svara zudums 2021līdz 150

Sajūtamā un latentā siltuma slodzes un telpu temperatūras. Būvdetaļu un būvelementu siltumenerģijas, saules starojuma un dienasgaismas īpašības. Eiropas Standartizācijas komiteja CEN. Latvijā tika izstrādāti standartu nacionālie pielikumi, uz kuriem ir balstīti aprēķina metodoloģijai piemērotie dati.

Ēkas energoefektivitātes novērtēšanas veidi un to kategorijas 1. Pēc veselīgi veidi kā sadedzināt taukus ēku energoefektivitātes novērtējumam ietilpst visas ēku kategorijas, izņemot ražošanas un lauksaimniecības ēkas. Ražošanas ēku un ražošanas procesu energoefektivitātes novērtēšanu veic saskaņā ar citiem normatīviem aktiem, ko nosaka Energoefektivitātes likums.

Pašreiz ēkas energoefektivitātes prasību noteikšanai un ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķinus nosaka Ēku energoefektivitātes likums, Ministru kabineta noteikumi nr.

ES Direktīva Eiropas Savienības dalībvalstīm uzliek par pienākumu, ka no gada Galarezultātā tiek izmantots energoefektivitātes rādītājs - ēkas primārais enerģijas patēriņš.

Ēku energoefektivitātes izvērtēšanas veidi un to nosacījumi Lai noteiktu ēku energoefektivitātes prasības un to atbilstību, energoefektivitātes rādītāju izvērtēšana tiek noteikta vairākos posmos. Pēc būtības ēkas energoefektivitātes prasības tiek periodiski vērtētas no ēkas uzbūvēšanas, līdz ēkas nojaukšanai.

Energoefektivitātes rādītāju aprēķini un novērtējums ir jāveic, pamatojoties uz ēkas izmērītājiem energoefektivitātes rādītājiem un ēkā izmantojamiem energopakalpojumiem. Darbības shēma, ēkas energoefektivitātes prasību pārbaudei 3.

Pārbaudes var veikt pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, atjaunošanas, vai pārbūves noteiktos laika periodos. Ieteicamais laika periods ir viens gads. Atbilstību energoefektivitātes prasībām nosaka pēc izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem, kā kopējo enerģijas patēriņa vērtību visiem energopakalpojuma veidiem, tālāk tiek aprēķināts primārās enerģijas patēriņš un CO 2 emisiju rādītājs. Izmērītie enerģijas patēriņa dati tiek koriģēti atbilstoši būvklimatoloģijas noteiktajām normatīvajām prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.

Izmērīto datu savākšanai un apstrādei tiek izmantotas svara zudums 2021līdz 150 programmatūras. Ēkas energoefektivitātes rādītāju atbilstību var aprēķināt ēkas īpašnieks, ēkas apsaimniekotājs, svara zudums 2021līdz 150 arī šajā jomā atbilstošs speciālists neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā Energoefektivitātes novērtējums - ēku energoefektivitātes sertificēšanai Ēku energoefektivitātes sertificēšanas procesu, termiņus, darbības un sertifikāta formu nosaka normatīvie akti un normatīvais regulējums.

Ēkas energosertifikāciju veic: ekspluatējamai ēkai, lai to pārdotu, svara zudums 2021līdz 150 vai iznomātu; ekspluatējamas ēkas daļai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz 50 kvadrātmetrus, lai to pārdotu, izīrētu vai iznomātu, ja šai ēkas daļai ir individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaite; valsts vai pašvaldības īpašumā esošai vai valsts vai pašvaldības iestādes lietošanā nodotai publiskai ēkai, kuras kopējā telpu platība pārsniedz kvadrātmetrus; gadījumos, kad ēkas īpašnieks ir pieņēmis lēmumu par ēkas energosertifikāciju.

Ēku energosertificēšanu veic pēc izmērītajiem datiem, atsevišķos gadījumos var izmantot gan aprēķinātos un izmērītos datus. Ekspluatējamām ēkām energosertifikāciju veic pēc izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem.

svara zudums 2021līdz 150

Ekspluatējamām ēkām pēc ēkas īpašnieka pieprasījuma var tikt izstrādāts ēkas energoaudits un izsniegts ēkas energosertifikāts, balstoties uz ēkas aprēķinātajiem un izmērītajiem enerģijas patēriņa datiem. Ēku energosertificēšanu un to klases nosaka pēc Pieņemtās sistēmas svara zudums 2021līdz 150, saskaņā ar LVS EN ISOja telpas veids paredz, ka telpa ir termāli kondicionējama, tad telpu uzskata par termāli kondicionētu neņemot vērā faktisko apkures vai dzesēšanas nodrošinājuma trūkumu, pieņemot, ka pastāv fiktīva sistēma vai tāda pati sistēma kā blakus esošajā telpā.

Ēku energosertificēšana tiek veikta, ietverot visus energopakalpojumus, lai varētu salīdzināt ēkas pēc kopējā enerģijas patēriņa un komforta apstākļu nodrošinājuma ēkās. Galarezultātā tiek izstrādāts ēkas energosertifikāts projektēšanas stadijā, kurš balstīts uz aprēķinātajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem.

Lai aprēķinātu noteiktu ēkas energoefektivitātes novērtējumu būvniecības projektēšanas stadijā un pārbaudītu atbilstību energoefektivitātes prasībām, ir jāveic vairākas darbības, kuras norādītas 5.

Aprēķina pamatā laika intervāls tiek noteikts - dzīvojamām ēkām ir mēneša metode, bet nedzīvojamām ēkām stundas metode. Energosertifikāta projektēšanas stadijā, līdzvērtīgi kā ēkas enerosertificēšanas procesā nosaka pēc Pieņemtās sistēmas principa, saskaņā ar LVS EN ISO Energosertifikātā norādītos rādītājus aprēķina, izmantojot ēku energoefektivitātes jomā noteiktos Latvijas Valsts standartu un nacionālos pielikumus, kā arī izmantojot projektēšanas procesā esošo dokumentāciju un tehniskos parametrus Energoefektivitātes novērtējums - ēkas nodošanai ekspluatācijā Jaunbūvēm, pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām, lai tās pieņemtu ekspluatācijā, ir jāveic praktiskās pārbaudes par ēku konstrukcijām un uzstādītajām inženiersistēmām.

Ēkas konstrukciju un inženiersistēmu pārbaudes ir jāveic saskaņā ar ēkas tehnisko dokumentāciju tehnisko projektu, vienkāršoto apliecinājumu karti un citu dokumentācijuēkas energoefektivitātes novērtējumu būvniecības projektēšanas stadijā, projekta izpilddokumentāciju materiālu atbilstības deklarācijas un citu dokumentāciju. Ēkas konstrukciju un inženiersistēmu pārbaudēm var izmantot dažādas mērījumu metodes, piemēram, gaisa caurlaidības un hermētiskuma testus, termogrāfijas mērījumus un citus mērījumus.

Darbības shēma, ēkas nodošanai ekspluatācijā 6.

Vidzemē testē viedu 4.

Veic ēku norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu apsekošanas un pārbaudes Aizpilda tehnisko dokumentāciju Precizē ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķinus Izstrādā un reģistrē ēkas energosertifikātu 1. Ēkas novērtējums ēkas energoaudita veikšanai Ēkas energoauditu izstrādā, lai pārbaudītu ēkas konstrukciju un inženiersistēmu tehnisko stāvokli, galveno uzmanību pievēršot enerģijas patēriņam un ēkas energoefektivitātes prasībām.

Energoauditā ietilpst energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi un energoefektivitātes pasākumu tehniski ekonomiskā analīze. Ēkas energoauditu izstrādā pēc ēkas īpašnieka vai ēkas pārvaldnieka ierosinājuma, lai izvērtētu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas vai projekta realizācijai piesaistot Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldību līdzfinansējumu. Ēkas energoaudita procesā tiek izstrādāts ēkas energoaudita ziņojums, kurā ietver aprēķinu daļu ēku konstrukciju un inžniersistēmu tehnisko izvērtējumumērījumus, energoefektivitātes pasākumu izvērtēšana.

Regulāras pārbaudes inspekcijas tiek veiktas apkures sistēmām, vai apvienotām apkures un ventilācijas sistēmām ar lietderīgo nominālo jaudu virs 70 kw, visām sistēmas pieejamajām daļām, piemēram, siltumģenerators, vadības sistēma un cirkulācijas sūknis sūkņiko izmanto ēku apkurei. Inspicēšanas gaitā novērtē siltumģeneratora efektivitāti un lielumu salīdzinājumā ar ēkas apkures vajadzībām un vajadzības gadījumā apsver apkures sistēmas vai kopējas telpu apkures un ventilācijas sistēmas iespējas optimizēt tās darbību vai uzlabot ekspluatācijas apstākļus.

Regulāras pārbaudes inspekcijas gaisa kondicionēšanas sistēmu vai kopēju gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu ar lietderīgo nominālo jaudu virs 70 kw pieejamajām daļām.

Inspicēšanas gaitā novērtē gaisa kondicionēšanas sistēmas efektivitāti un lielumu salīdzinājumā ar ēkas dzesēšanas vajadzībām un vajadzības gadījumā apsver gaisa kondicionēšanas sistēmas vai apvienotas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas iespējas optimizēt tās sniegumu tipiskos vai vidējos ekspluatācijas apstākļos. Pārbaudes īstenošanas process ietver: katla un katla iekārtu pārbaudes; apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu pārbaudes; dzesēšanas sistēmu pārbaudes; gaisa kondicionēšanas sistēmas vai kombinētas gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas pārbaudes.

Nedzīvojamās ēkās, kuru lietderīgā nominālā gaisa kondicionēšanas sistēmu, vai kopējā gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu, jauda pārsniedz kw, līdz gadam jābūt aprīkotām ar ēku automatizācijas un vadības sistēmām, ja tas ir tehniski ekonomiski pamatots.

Pārbaudes procesā tiek ietverti pasākumi, lai veiktu inženiersistēmu iekārtu pārbaudes, saistībā ar energoefektivitātes rādītājiem un sistēmu tehniskajiem parametriem. Pārbaudes ietver arī jaudu un iekārtu parametru atbilstību ēkas prasībām. Tehnisko sistēmu inspicēšanas procesā jāpārskata projektā izvirzītās prasības, jāpārskata un jānovērtē telpas izmantošanas, noslogojuma izmaiņas, iekšējos siltuma avotus.

Arhīva kalendārs

Pirmā pārbaude jāveic desmit gadu laikā pēc būtisku sastāvdaļu, piemēram, siltummaiņu, ventilatoru vai saldēšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā vai nomaiņas. Gaisa kondicionēšanas sistēmai vai kombinētai gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmai, kura līdz gadam ekspluatācijā ir vairāk nekā desmit gadus, jāveic pārbaude līdz gada Pēc sākotnējās pārbaudes sistēma jāpārbauda vismaz reizi desmit gados.

Pie nosacījuma, ja pēc sākotnējās pārbaudes vai pēc atkārtotas pārbaudes netiek veiktas izmaiņas svara zudums 2021līdz 150 kondicionēšanas sistēmā vai kombinētajā gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmā.

Ēkas novērtējuma energoefektivitātes rādītāji Ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtēšana dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām, tiek izmantoti sekojoši energopakalpojumi: Dzīvojamām ēkām - apkures nodrošināšanai; dzesēšanas nodrošināšanai; ventilācijai; mājsaimniecības karstā ūdens nodrošināšanai; apgaismojuma nodrošināšanai.

Nedzīvojamām ēkām apkures nodrošināšanai; dzesēšanas nodrošināšanai; ventilācijai; gaisa mitrināšanai; gaisa sausināšanai; mājsaimniecības karstā ūdens nodrošināšanai; apgaismojuma nodrošināšanai. Primārās enerģijas un oglekļa dioksīda emisiju novērtējuma rādītāji.

VADLĪNIJAS ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES APRĒĶINU METODOLOĢIJAS PIEMĒROŠANAI UN IEVIEŠANAI

Kopējie energoefektivitātes rādītāji: kopējais primārais enerģijas patēriņš; neatjaunojamās primārās enerģijas patēriņš; atjaunojamās primārās enerģijas patēriņš; atjaunojamās enerģijas koeficients; siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtējuma sistēmas darbība Ēkas energoefektivitātes rādītāju prasību izvērtējums tiek veikts vairākās stadijā, kuras aprakstītas iepriekš. Jaunas ēkas, svara zudums 2021līdz 150 vai pārbūvētas ēkas gadījumā tiek izstrādāts ēkas energosertifikāts un noteikti ēkas energoefektivitātes rādītāji, kuri ir jāsasniedz visā ēkas ekspluatācijas ciklā.