Nafta ir galvenais resurss uz planētas. Miglāne, A.

Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmu apstiprināšanu Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija Studiju programmu akreditācijas lapu kopijas Vienošanās par sadarbību programmu likvidācijas gadījumā AIP lēmums par skaitliski nelielas programmas īstenošanu Pašnovērtējuma ziņojums Anotācija Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas.

Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā ir dabas zinātnēs, bet papildus profesionālās prasmes un iemaņas ir no primārās redzes aprūpes jomas - optometrijas. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli izvēlētām, medicīnas sastāvdaļām, kuras samazināt augšstilbus uz cilvēka redzes sistēmu.

Pārējie priekšmeti pārstāv matemātiku, inženierzinātnes un citas jomas. Programma sastāv no trim obligātā, ierobežotās izvēles un brīvās izvēles daļām ar četrgadīgā plāna kredītpunktu summuvai trīsgadīgā plāna kredītpunktu summu Obligātā daļa A daļa — 99 vai 71 noņemiet taukus ar ledu, attiecīgi satur dabaszinātņu pamatkursus — fizikā, ķīmijā, bioloģijā, mikrobioloģijā un bioķīmijā; specializācijas pamatkursus — anatomijā, acu slimībās un klīniskās diagnostikas pamatos kā arī bakalaura darbu.

Ierobežotās izvēles daļā B daļa — 45 kredītpunkti, abos plānos satur humanitāros, sociālos, dabaszinātņu, optometrijas un medicīnas kursus. Brīvās izvēles daļa C-daļa — 16 vai 3 kredītpunkti, attiecīgi. Brīvā daļa programmā netiek atspoguļota. Kursu izvēli brīvās izvēles daļā nosaka students pats. Ievads LU Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu pašnovērtējuma ziņojums sniedz ieskatu programmu attīstības perspektīvās, kā arī piedāvā studiju procesa un pētnieciskā darba analīzi Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā.

Arhitektūra

Pašnovērtējuma ziņojums ir sagatavots, apspriests un apstiprināts Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, piedaloties Optometrijas studiju programmu padomei, mācību spēkiem un studentiem. Studiju programmu mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti 8. Optometrijas Bakalaura studiju programmas mērķi Programmas vispārējie mērķi ir: Nodrošināt programmas studentiem tādu atbalsta un studiju vidi, kas veicina personības vispusīgu attīstību un profesionālu pilnveidi; Sniegt studējošajiem pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas; Lēna svara zudums pārtraukums studiju garīgā svara zudums brent phillips fiksētais mērķis ir dabaszinātņu bakalaura optometrijā akadēmiskā grāda iegūšana.

Sekmīgam programas studentam ir jāapliecina spējas gan dažādās dabaszinātņu jomās, gan interese par medicīnu un iemaņas patstāvīgi strādāt ar tādiem cilvēkiem, kam nepieciešama redzes korekcija. Akreditācijai piedāvāto optometrijas bakalaura studiju programmu paredzēts īstenot, izmantojot četrgadīgu un trīsgadīgu plānu. Divu plānu ieviešana ir saistīta ar Latvijas Universitātes pāreju uz sešu semestru pirmā līmeņa bakalaura studijām.

Optometrijas un Redzes zinātnes nodaļā pāreja uz sešu semestru akadēmisko bakalaura studiju programmu ir plānota sākot ar Savukārt pēdējie studenti pēc četrgadīgā plāna savas bakalaur studijas pabeigs Imatrikulācijas prasības, uzsākot bakalaura studiju programmas apguvi, neatkarīgi no konkrētā plānojuma pa gadiem, ir pretendenta vispārējo vidējo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī nokārtoti centralizētie eksāmeni matemātikā un latviešu valodā.

Mūsu konkrētie mērķi ir nodrošināt studentus ar: Teorētiskām un lietišķām zināšanām par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatiem par redzes uztveres darbību; Zināšanām par redzes sistēmas strukturālām un funkcionālām anomālijām, kā arī praktiskām iemaņām redzes stāvokļu diagnostikā; Detalizētām zināšanām par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos; Spējām teorētiskās zināšanas pārvērst konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes ambulancē; Komunikāciju un citām personālajām prasmēm, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem; Sapratni par optometrijas vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētiskajiem, profesionālajiem un citiem optometrista darbību ierobežojošiem faktoriem; Spējām patstāvīgi turpināt izglītību un profesionālo pilnveidi visa mūža garumā.

Optometrijas bakalaura grāds, Dabaszinātņu bakalaurs optometrijādod tiesības turpināt akadēmiskās studijas optometrijas maģistra vai profesionālajā studiju programmā, vai arī citā izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Programmas uzdevumi Programmas galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas.

Programma arī dod iemaņas studejošo turpmākajam zinātniskajam darbam. Optometrijas bakalura studiju plānotie rezultāti Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura programmas optometrijā studentam ir jādemonstrē: Sapratne, zināšanas un prasmes pielietot teoriju augstākās matemātikas un vispārīgās fizikas priekšmetos studiju priekšmetu programmu garīgā svara zudums brent phillips Zināšanas par acs anatomiju un redzes fizioloģiju šūnu darbības modeļu ietvaros; Pārliecinošas spējas pielietot praksē datoru, angļu valodu un citas komunikatīvās iemaņas darbam kolektīvā; Spējas lasīt un interpretēt vienkāršus eksperimentālos un pārskata rakstus par optometriju un redzes refraktīvo defektu korekciju; Zināšanas par optometrijas un redzes zinātnes pamatatziņām un to izmantošanu redzes refraktīvo defektu korekcijā; Spējas pasniedzēja vadībā veikt eksperimentāla rakstura pētījumus ar pacientiem par optometrijas un redzes zinātnes problēmām.

Optometrijas Maģistra svara zudums palm springs programmas mērķi Optometrijas maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšana studenta izvēlētā redzes zinātnes apakšnozarē. Nodaļas vēlme ir darbu studiju kursos plaši atbalstīt ar izvērstiem pētījumiem mūsdienīgās laboratorijās un zinātniskās periodikas studijām bibliotēkā vai tīmeklī.

Studentiem regulāri jāpiedalās zinātniskajā nodaļas seminārā un jāatskaitās par patstāvīgo pētījumu attīstības gaitu izvēlētajā maģistra darba virzienā. Programmas vispārējie mērķi ir: Nodrošināt programmas studentiem tādu pētniecības un studiju vidi, kas veicina akadēmiskas personības vispusīgu attīstību un patstāvīgas zinātniskās darbības uzsākšanu; Sniegt konsultatīvo atbalstu tēmas izvēlē, materiālo un tehnisko atbalstu eksperimentālo iekārtu izbūvē; Nodrošināt infrastruktūru darbībai Redzes zinātnē.

Akreditācijai piedāvāto optometrijas maģistra studiju programmu paredzēts īstenot, izmantojot divgadīgu plānu klātienes studijām un par vienu semestri garāku plānu nepilna laika neklātienes studijām. Programmas zinātniskā ievirze un nepieciešamība pētījumus sasaistīt ar konkrētām primārās redzes aprūpes sistēmas vajadzībām nosaka to, ka tuvākajos gados nodaļas kolektīvam jāvelta paaugstināta uzmanība nepilna laika studiju organizēšanai maģistratūrā.

Tiesības turpināt akadēmiskās studijas optometrijas maģistra programmā ir arī citu bakalaura vai augstāko profesionālo studiju programmu beidzējiem, kurās ir ietverta atbilstošās optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā daļa. Studijas maģistra studiju programmā var uzsākt arī personas ar ārzemēs iegūtu augstāko vai profesionālo izglītību, kuras saturs un apjoms atbilst LU Optometrijas bakalaura studiju programmas prasībām.

Optometrijas studiju programmu organizācija Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu kopējā struktūra pašnovērtējuma perioda laikā, kopš akreditācijas būtiski nav mainījusies. Arī garīgā svara zudums brent phillips starp obligātajiem un ierobežotās izvēles kursiem ir saglabāts iepriekšējā līmenī.

Amerikāņu romānistu saraksts

Taču līdz ar nodaļas zinātniskās infrastruktūras uzlabošanos ir palielināts laboratorijas un praktisko darbu īpatsvars. Tāpat var atzīmēt bibliotēkas nodrošinājuma izaugsmi, kas savukārt, atļauj palielināt studentu patstāvīgā darba īpatsvaru un veikt izmaiņas studiju darba metodikā.

Apzinoties lielo primārās redzes aprūpes speciālistu pieprasījumu darba tirgū, struktūrvienības pašas zinātnisko mērķu, uzdevumu un iespēju izmaiņas, kā arī lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, tika izlemts veikt apmācības plānu reformu bakalaura studijās, tam tam pakārtojot nelielas korekcijas studiju kursu programmu saturā.

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā apmācības struktūra tiks mainīta, ar mērķi nodrošināt studējošiem iespēju iegūt pirmo grādu trijos gados, kas būtu ērti salīdzināms un pielietojams ne tikai Garīgā svara zudums brent phillips, bet visā Eiropā. Nodaļa ir sagatavojusies papildus darba slodzei pārejas posmā, kad vienlaicīgi nāksies īstenot bakalaura studijas pēc abiem studiju plāniem, proti, trīsgadīgā un četrgadīgā. Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu satura un struktūras reorganizācija Pārejot uz trīsgadīgu bakalaura programmas realizācijas plānu, studiju programma tika sadalīta četros blokos: vispārīgo disciplīnu bloks; optikas, optometrisko instrumentu un tehnoloģiju bloks; medicīnas pamatdisciplīnu bloks; acs un redzes anatomijas un fizioloģijas disciplīnu bloks.

Bakalaura studiju programmas apjoma procentuālais sadalījums trīsgadīgajam studiju plānam ir sekojošs: 1. Nepieciešamība īstenot divus studiju plānus pieprasīja arī nelielas korekcijas studiju priekšmetu sarakstā un apjoma kredītpunktos. Šīs izmaiņas optometrijas bakalaura studiju programmā daļēji tiek kompensētas ar studiju priekšmetiem profesionālajā un maģistra studiju programmā.

Pozitīvās iezīmes bakalaura studijās Pie tām pieskaitāma vispārīgo disciplīnu apjoma palielināšana kombinācijā ar dažādu ar primāro redzes aprūpi un redzes zinātni saistītu disciplīnu pasniegšanu. Studenti programmu beidzot, iegūst ne tikai akdēmisku izglītību, bet arī profesionālās pamatiemaņas. Programmas saturs atspoguļo optometrijas kā integratīvas disciplīnas specifiku - programmā ietverti dažādu zinātņu nozaru priekšmetu bloki.

৫০ টাকা#অডিও#প্রচার#এস. কে. স্টুডিও#গ্রামোফোনেক্স#50 taka#Audio#Announcement --

Zināma vieta paredzēta praktisko iemaņu attīstībai patstāvīgā praktiskā darbā mācību laboratorijās un studentu ambulancē. Uzlabojumi Maģistra studiju programmā Pārskata periodā iegūtā pieredze ir novedusi pie slimībām un redzes anomālijām veltīto studiju kursu izmaiņām.

Piemēram, studiju kursi acs priekšējo un mugurējo daļu slimībās ir daļēji nomainīti ar vairāk redzes elektrofizioloģijā specializētu priekšmetu. Tajā galvenā uzmanība veltīta statistiski viduvētu un individuāli atšķirīgu subjektu redzes garozas elektroniski detektējamu elektromagnētisko signālu pierakstam un analīzei.

Maģistra studiju programma metodiski ir ievērojami uzlabojusies pateicoties nodaļas eksperimentālās bāzes jaunieguvumiem. Tā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu būtiski palielinājies laboratorijas un praktisko nodarbību stundu skaits redzes fizioloģijā, acu kustībās un virknē citu studiju priekšmetu. Pateicoties nodaļas docētāju garīgā svara zudums brent phillips darbībai ir izdevies uzlabot zinātnisko semināru apmeklējumus un panākt, ka aktīva līdzdalība semināros summēta ar patstāvīgo darbu gatavojot ziņojumus un zinātniskos referātus aizpilda būtisku studiju darba apjomu.

Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa Latvijas Universitātē piedāvātās garīgā svara zudums brent phillips studiju programmas akadēmisko grādu iegūšanai dabas zinātnēs un profesionālajam diplomam optometrijā ir vienīgās šāda tipa programmas Latvijas augstskolās.

Tās garīgā svara zudums brent phillips veido noslēgtu grupu, kas spēj nodrošināt kā programmas īstenošanai un izaugsmei nepieciešamos akadēmiskos kadrus, zinātnisko bāzi ar bakalaura un maģistra darbu izstrādi saistīto pētījumu veikšanai, tā arī mācību laboratoriju, ambulanču un literatūras krājumu, kas nepieciešams primārās redzes aprūpes speciālistu sagatavošanai.

Svarīgi atzīmēt, ka Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā uzkrātais garīgā svara zudums brent phillips aparatūras un profesionālo optometrisko instrumentu kopums tiek izmantots arī to acu ārstu kvalifikācijas palielināšanai, kas valstī praktizē kā optometristi.

Pēdējos gados, pēc Latvijas iestāšanās ES, valstī primārās sedzes aprūpes organizācija un pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem sāk arvien vairāk tuvināties Rietumeiropas novājēšanas nazis. Proti, vairums, optometristu pakalpojumu tiek sniegti nevis valsts poliklīnikās, bet privātās specializētās firmās. Vienlaicīgi notiek arī skaitliskas izmaiņas iedzīvotāju procentuālajā attiecībā pret primārās redzes aprūpes speciālistiem.

Piemēram, ja Latvijā un pārējās Baltijas republikās Tuvāko gadu laikā šo potenciālo klientu skaits, līdzīgi kā Lielbritānijā, varētu kristies līdz Minētā un brīvā tirgus diktētā tendence, neapgāžami demonstrē nepieciešamību pēc optometristiem un citiem primārās redzes aprūpes speciālistiem, kurus valstī gatavo tikai Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā.

Tāpēc varam būt pārliecināti par mūsu studiju programmu nepieciešamību. Igaunijas universitātēs optometrijas speciālistus vēl negatavo, bet Lietuvā, Šauļu universitātē ar mūsu nodaļas akadēmisko mācību spēku atbalstu, tikai pirms gada ir atvērta dabaszinātņu bakalaura programma optometrijā. Programmu īstenošanai nepieciešamo zinātnisko bāzi LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas kolektīvs ir izveidojis ciešā sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas institūtu.

Nodaļas pasniedzēji, doktoranti, maģistranti savus pētījumus veic ciešā sadarbībā ar kolēģiem no Somijas, Nīderlandes, Spānijas, Itālijas, Dānijas un ASV universitātēm, tā nodrošinot līmeņu atbilstību zinātnē un studiju darbā.

Parasti Latvijā akadēmiskās studiju programmas un tajās iegūstamie grādi tiek balstīti zinātņu nozarē nevis to grupās.

Kas vispār ir muca?

Taču pēdējā laikā arvien pieaugot vajadzībai pēc starpnozaru un dažādu, reizēm pat atšķirīgu nozaru kombināciju programmām, parādās akadēmiskie grādi nozaru grupās. Kā piemēru varam minēt Latvijas Universitātes studiju programmu Vides telpiskajā plānošanā. Arī optometrijas studiju programmas ir veidotas uz vairāku zinātnes nozaru bāzes.

Šādās studiju programmās nereti parādās bažas, ka students tikai pavirši iepazīsies ar vienas vai otras nozares ievada kursiem un neveidosies par zinošu speciālistu. Lai arī pilnībā šādas bažas izslēgt nevar, mūsu nodaļas darbības rezultāti kā bakalaura un maģistra, tā arī doktorantūras programmās pierāda, ka varam sagatavot augsti kvalificētus un darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Latvijas Universitātes studiju programmas optometrijā ir būvētas balstoties uz pasaules optometristu asociācijas priekšlikumiem par tā saucamo optometrista zināšanu un prasmju globālās kompetences modeli. Šeit jāatceras, ka arī Latvijā optometrija ir regulētā profesija. Metodika programmu īstenošanai WCO priekšlikumos atsaucās uz kompetences saturu četrās jomās: Optiskās tehnoloģijas novājēšanu krūšturis tajās centrētie pakalpojumi; Redzes funkcijas un tajās balstītie pakalpojumi; Acu diagnostika un tajās balstītie pakalpojumi; Acu terapeitiskie pakalpojumi.

Ikvienā no minētajām jomām programu analizē pa vienībām, elementiem, prasmju kritērijiem un indikatoriem. Arī mūsu nodaļas studiju programmas ir veidotas pēc šiem principiem un ciešā kontaktā ar mūsu partneriem dažādās ES universitātēs. Saprotot, ka atsevišķu priekšmetu un pat to grupu saturā un pasniegšanas metodikā ir iespējamas visai būtiskas atšķirības, kopējā optometrijas bakalura un maģistra programmu struktūra aey novājēšanas izsmidzināšanas pārskats visai līdzīga.

Madrides universitātes optometrijas bakalaura programma LU Optometrijas bakalaura vislabāk makro attiecība sadedzināt taukus.