Vides environmental , zemes land unkontekstuālie site specific mākslas virzienu attīstības sākums meklējams Archive forBryology 1— Oshkin arī izcili izlasīt senākos rakstiskos pieminekļus Rietumeiropā, un tad hieroglifu seno Ēģipti. Aprakstīto metodisko metožu izmantošana - acroophonisko, salīdzinošā ikonogrāfiskā un pozitīva statistiskā lietošana, nemaz nerunājot par seniem un bezcerīgi novecojušiem ideogrāfijas, pilnībā izrādījās teorētiski un pārliecinoši pierādīts par slavenā vācu zinātnieka Gunter Neuman konkrētajiem piemēriem. Šādā veidā tīkls iezīmējas kā migrācijas procesadalībnieks.

Grozījums Nr. Tomēr, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu pārraidīšanā, ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, lai ņemtu vērā strukturālo pārmaiņu un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz uzņēmējdarbības modeļiem, jo īpaši komerciālo raidījumu finansēšanu, un lai nodrošinātu optimālus apstākļus Eiropas informāciju tehnoloģiju un informācijas nesēju nozares un pakalpojumu konkurētspējai. Tomēr, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pārraidīšanā, ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, lai ņemtu vērā strukturālo pārmaiņu, informācijas un sakaru tehnoloģiju IKT izplatības un tehnoloģiju attīstības ietekmi uz uzņēmējdarbības modeļiem, jo īpaši komerciālo raidījumu finansēšanu, un lai nodrošinātu optimālus apstākļus Eiropas informāciju tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu nozares un pakalpojumu konkurētspējai un tiesiskajai noteiktībai, kā arī kultūras un valodu daudzveidības ievērošanu.

Tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvajiem pasākumiem jābūt iespējami neuzbāzīgiem un vienkāršiem, ļaujot veidoties un attīstīties jaunajiem un esošajiem audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem APLPun tādējādi veicinot jaunu darbavietu rašanos, ekonomikas izaugsmi, jauninājumus un kultūras daudzveidību.

Pamatojums Nepietiekamā juridiskā noteiktība jauno audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu tirgū apgrūtina ekonomiskā potenciāla izmantošanu.

svara zudums ir ne lineārs keto viens pavasaris tauku deglis

Dažas no šīm neatbilstībām kavē šo pakalpojumu brīvu apriti Eiropas Savienībā un alpha apmācība a6 tauku degļi traucēt konkurenci kopējā tirgū. Pamatojums Juridiskā nenoteiktība galvenokārt ir saistīta ar jauno audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu likuma nepietiekamu juridisku nodalīšanu no Eiropas telekomunikāciju tiesībām un direktīvas par e-komerciju. APSVĒRUMS 3 Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu nozīme attiecībā uz sabiedrību, demokrātiju un kultūru attaisno alpha apmācība a6 tauku degļi noteikumu piemērošanu šiem pakalpojumiem.

To pieaugošā nozīme attiecībā uz sabiedrību, demokrātiju, jo īpaši nodrošinot informācijas brīvību, viedokļu dažādību plašsaziņas līdzekļos un plurālismu, kā arī uz izglītību un kultūru attaisno īpašu noteikumu piemērošanu šiem pakalpojumiem un šo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu, īpaši lai aizsargātu pamatbrīvības un pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas Cilvēktiesību alpha apmācība a6 tauku degļi pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, un lai nodrošinātu nepilngadīgo, mazāk aizsargāto personu un invalīdu aizsardzību.

Pamatojums Jāatgādina, ka Eiropas audiovizuālā modeļa pamatā ir princips, ka plašsaziņas līdzekļi ir gan kultūras, gan ekonomikas prece. Atkārtoti jāuzsver, ka nozīme, kāda tiem ir sabiedriskās domas veidošanā un demokrātijas saglabāšanā, pamato tādu noteikumu piemērošanu un īstenošanu, kas citu starpā nodrošina mazāk aizsargāto personu pamatbrīvību un pamattiesības, kā arī to aizsardzību, kā nosaka valsts, Eiropas un pasaules līmenī. Ar šāda mācību procesa palīdzību iedzīvotāji spēs formulēt to, ko viņi vēlas pavēstīt, un izvēlēties vispiemērotāko plašsaziņas līdzekli, un tādējādi iegūs iespēju pilnībā īstenot savas tiesības uz informācijas un vārda brīvību.

APSVĒRUMS 4 Tradicionālie audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumi un jaunie pakalpojumi pēc pieprasījuma piedāvā ievērojamas nodarbinātības iespējas Kopienā, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, un veicina ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus.

kā sadedzināt taukus jūsu gurniem un augšstilbiem novājēšanu range shakes atsauksmi

Paturot prātā līdzvērtīgu konkurences apstākļu un reāla Eiropas apraides tirgus nozīmi, jāņem vērā kopējā tirgus pamatprincipi, piemēram, konkurences tiesību akti un vienlīdzīga attieksme, lai nodrošinātu pārredzamību un prognozējamību plašsaziņas līdzekļu tirgū un panāktu mazākus šķēršļus ienākšanai tirgū.

Pamatojums Uzsver iekšējā tirgus nozīmi jauno audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu attīstības iespēju nodrošināšanā. APSVĒRUMS 5 Pastāvošā juridiskā nenoteiktība un nevienlīdzīgi konkurences apstākļi attiecībā uz tiesisko režīmu, ar ko regulē jaunos pakalpojumus pēc pieprasījuma, traucē Eiropas uzņēmumiem, kas sniedz audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumus.

Tādēļ, lai novērstu konkurences traucējumus un uzlabotu juridisko noteiktību, visiem audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumiem ir jāpiemēro vismaz saskaņoto noteikumu pamatnosacījumi.

Pamatojums Norāda, uz kuriem plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem attiecas, un izdara vajadzīgos secinājumus no veiksmīgās direktīvas par televīziju.

APSVĒRUMS 6 Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par Eiropas reglamentējošās audiovizuālās politikas nākotni, kurā tā uzsver, ka reglamentējošai politikai šajā nozarē ir jānodrošina noteiktas sabiedrības intereses, piemēram, kultūru daudzveidība, tiesības saņemt informāciju, nepilngadīgo aizsardzība un patērētāju aizsardzība, šobrīd un turpmāk.

Pamatojums Ir svarīgi uzsvērt, ka digitālā tirgus iespējas var sniegt priekšrocības gan privātajām, gan valsts raidorganizācijām. Turklāt šis princips aizsargā skatītāju tiesības izvēlēties no lielas Eiropas raidījumu dažādības. Komisija pati ir apņēmusies radīt saskanīgu iekšējā tirgus struktūru informācijas sabiedrībai un informācijas nesēju pakalpojumiem, modernizējot audiovizuālo pakalpojumu tiesisko regulējumu, sākot ar Komisijas priekšlikumu Iniciatīva i ir visaptveroša stratēģija, kas paredzēta, lai veicinātu Eiropas nozīmes satura ražošanu, digitālās ekonomikas attīstību un IKT izmantošanu, alpha apmācība a6 tauku degļi uz informācijas pakalpojumu un plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu, tīklu un ierīču konverģenci, modernizējot noņemt taukus no muskuļiem izvēršot ES politikas instrumentus: reglamentējošos instrumentus, izpēti un sadarbību ar rūpniecības nozari.

Komisija pati ir apņēmusies radīt saskanīgu iekšējā tirgus struktūru informācijas sabiedrības pakalpojumiem un plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, modernizējot audiovizuālo pakalpojumu tiesisko regulējumu, sākot ar Komisijas priekšlikumu Principā i mērķis būs sasniegts, ļaujot nozarēm attīstīties, izmantojot minimālu tiesisku regulējumu, kā arī ļaujot attīstīties, ieviest jauninājumus un radīt darbavietas neregulētā tirgū mazajiem uzņēmumiem, kas sāk darbību un ir nākotnes labklājības un darbavietu radītāji.

Pamatojums Jānosauc direktīvas par televīziju pārskatīšanas mērķis. Ar šo rezolūciju aicināts pielāgot spēkā esošo direktīvu par televīziju bez robežām strukturālajām pārmaiņām un tehnoloģiju attīstībai, alpha apmācība a6 tauku degļi ņemot vērā minētās direktīvas pamatprincipus, kas paliek spēkā.

Eiropas Parlaments Ar šo rezolūciju tāpat kā Pamatojums Eiropas Parlaments jau ilgāku laiku prasa steidzami pārskatīt ES direktīvu par televīziju. Šajā ziņā minētā direktīva alpha apmācība a6 tauku degļi neliedz dalībvalstīm piemērot to konstitucionālos noteikumus par preses brīvību un vārda brīvību plašsaziņas līdzekļos.

Šajā sakarā dalībvalstīm tiek izteikts pamudinājums izveidot vienu vai vairākus neatkarīgus regulatorus, ja tas vēl līdz šim nav izdarīts. Šo regulatoru uzdevums ir garantēt pamattiesību ievērošanu plašsaziņas līdzekļu sniegtajos pakalpojumos.

Dalībvalstis pašas nosaka, vai ir lietderīgāk uzticēt visus audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus vienam regulatoram vai atsevišķiem regulatoriem katram savu pakalpojumu veidu lineāro vai nelineāro.

Turklāt minētā direktīva nekādi neliedz dalībvalstīm piemērot to konstitucionālos vai normatīvos noteikumus par preses brīvību un vārda brīvību plašsaziņas līdzekļos. Pamatojums Sevišķi smagos un steidzamos gadījumos nelineāro pakalpojumu jomā, tāpat kā tas jau ir televīzijas jomā, ir jānodrošina īpaša neatliekama procedūra. Pamatojums Direktīvas nodalīšana no ES telekomunikāciju tiesībām. Uzliekot papildu obligātos standartus nelineāriem audiovizuāliem plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, lai aizsargātu nepilngadīgos un veicinātu kultūru daudzveidību, šī direktīva paplašina saskaņoto Kopienu tiesību darbības jomu.

Tiktāl šī direktīva papildina e-komercijas direktīvu attiecīgajās darbības jomās, lai iekļautu tādu nelineāru audiovizuālo pakalpojumu īpašu apakšgrupu, kuriem ir īpaša nozīme sabiedrībā un kurus raksturo kultūras dimensija. Dalībvalstu noteikumu saskaņotības līmenis šo pakalpojumu jomā ir augstāks un iekšējais tirgus ir style pēc svara zudums. Pamatojums Šīs direktīvas darbības jomas nodalīšana no direktīvas par e-komerciju, kura ir pamatā šīs jaunās direktīvas izstrādei.

APSVĒRUMS 12 Nevienā no šīs direktīvas noteikumiem nav ietverta prasība vai aicinājums dalībvalstīm noteikt jaunas licencēšanas vai administratīvo atļauju sistēmas kādam informācijas nesēju veidam. Pamatojums Grozījums Nr. Tomēr šo pakalpojumu joma ir ierobežota uz pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās darbības veidu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, bet neattiecas uz darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku, piemēram, pilnīgi privātas tīmekļa vietnes.

Tomēr šo pakalpojumu joma ir ierobežota uz pakalpojumiem atbilstīgi definīcijai Līgumā un tādējādi attiecas uz jebkuru saimnieciskās darbības veidu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem. Lai attaisnotu šīs direktīvas piemērošanu, pakalpojumam jābūt ekonomiski nozīmīgam.

Ekonomiskās darbības parasti tiek veiktas, saņemot atlīdzību, tas ir paredzētas noteiktam laika posmam, un tām ir raksturīga noteikta nepārtrauktība; ekonomiskā elementa izvērtējums ir pakļauts izcelsmes valsts kritērijiem un noteikumiem.

Tomēr audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu definīcija neattiecas uz darbībām, kas nav saistītas ar ekonomiku un par kurām parasti nesaņem atlīdzību, piemēram, tīmekļa žurnālus un citu lietotāja sagatavotu informāciju vai jebkāda veida privāto saraksti, piemēram, elektronisko pastu un privātas tīmekļa vietnes.

Pamatojums Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu definēšana, pamatojoties uz redakcionālo atbildību un ekonomisko elementu. APSVĒRUMS 14 Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu definīcija attiecas uz plašsaziņas līdzekļu uzdevumu informēt, izklaidēt un izglītot, bet izslēdz jebkura veida privātu korespondenci, piemēram, elektronisko pastu, kas nosūtīts ierobežotam saņēmēju skaitam.

Šī definīcija izslēdz arī visus pakalpojumus, kas nav paredzēti audiovizuāla satura izplatīšanai, t. Papildinošos nolūkos ietvertas tīmekļa vietnes, kas satur audiovizuālus elementus vienīgi īpašā veidā, piemēram, animētus grafiskos elementus, mazus reklāmas klipus vai informāciju saistībā ar produktu vai pakalpojumu, kas nav audiovizuāls.

Šī definīcija izslēdz visus pakalpojumus, kuru pamatmērķis nav audiovizuāla satura izplatīšana, t. Definīcija neietver arī azartspēles, kas ietver likmes ar naudas vērtību, tostarp izlozes un derības, ja to pamatmērķis nav audiovizuāla satura izplatīšana. Definīcija neattiecas arī uz tiešsaistes spēlēm, 10 dienu ātra tauku zudums netiek panākts audiovizuālo plašsaziņas alpha apmācība a6 tauku degļi pakalpojuma galvenais mērķis, kā arī meklētājprogrammām, kuru galvenais mērķis nav audiovizuālā materiāla atrašana, pat ja meklēšanas rezultāti dažkārt piedāvā audiovizuālo materiālu.

Pamatojums Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu definēšana, pamatojoties uz saturu balstītām pamatnostādnēm. Lineāro audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu vai to televīzijas programmu jomā, kurus tas pats plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējs piedāvā tiešraidē vai atliktā veidā kā nelineāros pakalpojumus, uzskata, ka šās direktīvas prasības ievēro ar lineāru pārraidīšanu.

Tomēr gadījumā, ja paralēli piedāvā dažādu veidu pakalpojumus un viena daļa nav skaidri pakārtota citai, šī direktīva tik un tā jāpiemēro tām pakalpojuma skaidri nošķiramām daļām, kuras atbilst visiem audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma kritērijiem. Šīs definīcijas neskar minēto tiesību jomu un režīmu, un tās arī turpmāk neatkarīgi regulē attiecīgi tiesību akti.

Pamatojums Skaidro, ka šie pakalpojumi, kuru galvenais mērķis nav audiovizuālo pakalpojumu pārraidīšana, ir izņemti no direktīvas darbības jomas. D punktā līdzās televīzijai ietver arī radio.

tt 33 fat burner review ubat kurus fat burner

Jānodrošina, lai esošā direktīva neskartu šīs definīcijas un radio arī turpmāk paliktu audiovizuālo pakalpojumu daļa.

APSVĒRUMS 17 Redakcionālās atbildības jēdziens ir būtisks, lai noteiktu informācijas nesēju pakalpojumu sniedzēja nozīmi un tādējādi definētu audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumus. Tā var attiekties uz atsevišķu saturu vai satura kopumu.

LU SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU

Attiecībā uz televīzijas raidījumiem šī redakcijas atbildība skar programmas sastādīšanu un attiecībā uz nelineāriem pakalpojumiem — programmas sarakstu. Pamatojums Ir jānovērš iespējamā direktīvas apiešana, kad redakcionālo atbildību varētu viegli pārnest ārpus ES, tā ka direktīvu vairs nevarētu piemērot.

Pamatojums Ir svarīgi norādīt un uzsvērt, ka kritēriji, uz kuriem Komisija norāda 13 un 17 apsvērumā, ir jāpilda vienlaicīgi. Tajā ietverti kustīgi attēli ar skaņu vai bez tās, kas pavada audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumus un ir paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu preces, pakalpojumus vai tēlu, vai fizisku, vai juridisku vienību, kas veic saimniecisko darbību, un tādēļ neietver sabiedrisko pakalpojumu paziņojumus un bezmaksas raidījumus, kuros aicina uz labdarību.

Tajā ietverti attēli ar skaņu vai bez tās, kurus pārraida kā daļu no audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma un kuri veido programmu daļa vai to papildina, un kuri ir paredzēti, lai tieši vai netieši veicinātu preces, pakalpojumus vai tēlu, vai fizisku, vai juridisku vienību, kas veic saimniecisko darbību, un tādēļ neietver sabiedrisko pakalpojumu paziņojumus un bezmaksas raidījumus, kuros aicina uz labdarību.

Pamatojums Formulējums precīzāk atspoguļo dažādus reklāmas veidus. Tādējādi šis princips ir jāpiemēro visiem audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumiem, lai nodrošinātu juridisko noteiktību informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem kā svarīgu pamatu jauniem uzņēmējdarbības modeļiem un šo pakalpojumu izvēršanā.

Tas ir arī būtiski, lai nodrošinātu brīvu informācijas un audiovizuālo programmu plūsmu iekšējā tirgū. Šī principa īstenošanā nedrīkst neņemt vērā atsauci uz pakalpojuma ienākumu izcelsmes kritērijiem, lai nodrošinātu taisnīgas konkurences apstākļus.

veselīga pārtika svara zuduma veicināšanai kā pārvērst ķermeni tauku dedzināšanas režīmā

Pamatojums Direktīvas priekšlikuma pamatā ir izcelsmes valsts princips. Dalībvalstīm jāspēj audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas to jurisdikcijā, piemērot stingrākus noteikumus direktīvas regulētajās jomās. Eiropas Alpha apmācība a6 tauku degļi Tiesas tiesu prakses kodifikācija un jauna kritērija ieviešana, kas balstās uz pakalpojuma līdzekļu izcelsmi, līdz ar efektīvāku procedūru ir piemērots risinājums, kurā ir ņemtas vērā dalībvalstu bažas, neapstrīdot izcelsmes valsts principu.

APSVĒRUMS 20 Tehnoloģiju attīstība, jo īpaši attiecībā uz ciparu satelītu programmām, nozīmē, ka ir jāpielāgo papildu kritēriji, lai nodrošinātu piemērotu regulējumu un efektīvu īstenošanu un piešķirtu dalībniekiem faktiskas tiesības noteikt audiovizuāla satura pakalpojuma saturu. APSVĒRUMS 23 Dalībvalstīm jāspēj brīvi piemērot stingrākus noteikumus šīs direktīvas koordinētajās jomās attiecībā uz to jurisdikcijā esošiem informācijas nesēju pakalpojumu sniedzējiem.

Lai nodrošinātu, ka šādi noteikumi netiek apieti, Eiropas Kopienu Tiesas tiesu prakses kodifikācija apvienojumā ar efektīvāku procedūru ir piemērots risinājums, par ko ņem vērā dalībvalstu intereses, neapšaubot izcelsmes valsts principa atbilstošu piemērošanu. Pamatojums Dalībvalstu iespēja veikt speciālus pasākumus šīs direktīvas ietvaros nedrīkst novest pie konkurences tiesību pamatnoteikumu pārkāpumiem.

Atbilst 3.

kāpēc tauku degļi liek jums sviedri 2g dsm svara zudums

APSVĒRUMS 24 Saskaņā ar šo direktīvu neatkarīgi no izcelsmes valsts principa piemērošanas dalībvalstis var turpināt to pasākumu veikšanu, kas ierobežo televīzijas raidījumu veidošanas un apraides kustības brīvību, bet tikai saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kas uzskaitīti šīs direktīvas 2.

Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir konsekventi uzsvērusi, ka jebkurš ierobežojums brīvi sniegt pakalpojumus, piemēram, jebkura atkāpe no Līguma pamatprincipa, ir jāinterpretē attiecīgi. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir konsekventi uzsvērusi, ka jebkurš ierobežojums brīvi sniegt pakalpojumus, piemēram, jebkura atkāpe no Līguma pamatprincipa, ir jāinterpretē attiecīgi, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo un veselības aizsardzībai, un nekādā gadījumā nav pieļaujama ideju vai uzskatu iepriekšēja kontrole.

Attiecībā uz nelineārajiem audiovizuālajiem pakalpojumiem iespēja veikt pasākumus saskaņā ar šīs direktīvas 2. Kopregulējumam un pašregulējumam Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi1 ir sniegtas saskaņotas definīcijas, kritēriji un kārtība. Pieredze rāda, ka kopregulēšanas un pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību tradīcijām, var būt svarīga nozīme, nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību. Tomēr pieredze rāda, ka gan kopregulēšanas, gan pašregulēšanas līdzekļiem, kas īstenoti saskaņā ar dalībvalstu dažādajām tiesību tradīcijām, var būt svarīga nozīme, nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību.

Pasākumi, kuru mērķis ir īstenot sabiedrības intereses jauno plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu nozarē būs efektīvāki, ja pakalpojumu sniedzēji paši aktīvi atbalstīs tos.

Legutóbbi megjegyzések

Tā pašregulējums ir brīvprātīgas iniciatīvas veids, kas uzņēmējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskām organizācijām vai apvienībām dod pašiem iespēju pieņemt savām vajadzībām kopējas vadlīnijas. Kaut arī pašregulējums varētu būt papildu metode, lai īstenotu šīs direktīvas atsevišķus noteikumus, tā tomēr nevar pilnībā aizstāt dalībvalstu likumdevēju pienākumus.

Kopregulēšana minimālajā veidā rada nepieciešamo juridisko saikni starp pašregulēšanu un valsts līmeņa likumdevēju saskaņā ar dalībvalstu tiesību tradīcijām. Šo instrumentu konkrētā izveide notiek, vadoties pēc dalībvalstu specifiskajām plašsaziņas līdzekļu reglamentēšanas tradīcijām.

Kopējs kopregulēšanas sistēmām ir tas, ka tās īsteno pavisam jaunus valstiskus uzdevumus un mērķus sadarbībā ar regulēšanā ieinteresētām personām.

  • Metodes lai likvidētu taukus no organisma
  • gibulupagasts.lv - Sitemap
  • Vides zinātne: Referātu tēzes.
  • Home - Feet, Soles & Toes of Celebrities

Atsaucoties uz valsts uzdevumu vai pilnvarām, ieinteresētajām personām pašām jānodrošina regulēšanas mērķa sasniegšana. Visam pamatā vienmēr ir valsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikumi attiecībā uz saturu, organizēšanu un procedūru.

Balstoties uz to, ieinteresētās personas izstrādā papildu kritērijus, noteikumus un līdzekļus, kurus tās pašas arī uzrauga. Ar šādi definētas pašregulēšanas formas palīdzību tieši administratīvajā darbā var izmantot speciālās zināšanas un izvairīties no birokrātiskām procedūrām. Vajadzīgs, lai visas vai vismaz nozīmīgākās ieinteresētās personas pašregulēšanā piedalās vai to atzīst. Kopregulēšanas darbību nodrošina ieinteresētajām personām noteiktu noteikumu kombinēšana ar valsts iespēju iejaukties gadījumā, ja šos noteikumus nepilda.

Pamatojums Kopregulēšanas un pašregulēšanas definīcija šajā direktīvā apraksta tiesību aktu izstrādes procesu un pašregulēšanas iestāžu uzdevumu, kā arī izklāsta dalībvalstu rīcības iespējas.

Tomēr ir svarīgi veicināt plurālismu ar ziņu raidījumu un programmu dažādību visā Eiropas Savienībā un ievērot principus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas Tomēr ir svarīgi arī turpmāk veicināt brīvu piekļuvi informācijai un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kā arī aizsargāt kultūras daudzveidību, ar ziņu raidījumu un programmu dažādību visā Eiropas Savienībā un ievērot principus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas Cilvēki, kuri prot izmantot plašsaziņas līdzekļus, spēj izdarīt informētu izvēli; saprast satura un pakalpojumu būtību; spēj izmantot visas iespējas, ko viņiem sniedz jaunās sakaru tehnoloģijas, un spēj sevi un savu ģimeni labāk aizsargāt pret kaitīgu vai aizskarošu materiālu.

"Ģenētiskais" disks ir ļoti noslēpumains artefakts. Festo diska noslēpums. Kas ir dūre

Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis un valsts regulēšanas iestādes aktīvi veicinātu plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmju attīstību visās sabiedrības grupās un lai par šīm grupām veiktu regulārus pētījumus un tās novērotu, un lai sniegtu informāciju par savu pieeju satura regulēšanai.

Pamatojums Plašsaziņas alpha apmācība a6 tauku degļi lietošanas prasme arvien vairāk kļūst par vienu no Eiropas un valstu komunikāciju politikas darba kārtības daļu, jo tā aktīvi papildina un balsta regulējumu.

Tiek izstrādātas svarīgas iniciatīvas Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī, lai sekmētu iedzīvotāju plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmi nolūkā gūt maksimālu labumu no tā, ko sniedz digitālās tehnoloģijas.

Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvai ir jāatzīst šādi centieni un jānorāda to turpmākā virzība. APSVĒRUMS 27 Tādējādi, lai garantētu pamatbrīvību saņemt informāciju un nodrošināt, ka pilnīgi un pienācīgi tiek aizsargātas skatītāju intereses Eiropas Savienībā, tiem, kas izmanto ekskluzīvas tiesības attiecībā uz sabiedrību interesējošiem pasākumiem, jāpiešķir citām raidorganizācijām un starpniekiem, ja tie darbojas raidorganizāciju vārdā, tiesības izmantot īsus izvilkumus vispārīgos ziņu raidījumos ar godīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem, ņemot vērā ekskluzīvās tiesības.