Invest Ophthalmol. Nebandau taikyti kalbos. Kratz, M.

V rda gaú ~ Ïis nozóme ëkaut kas briesmógsí fiksáta «rïemá, Luga os un Valk tas gàn i viênc traks gaú ~ Ïis [RaÏe ]. ME reïistrátas vál citas v rda gaúïis nozómes, kas II 50] ñ ar neskaidru nozómi teikum manam tá vam bija cit di gaúïi, k jas bij kâ ecáappleu galdi un teikum lai lókstis nemȩstuos gaúïó. Rakst minátajos avotos nav droappleu vai ir grūtāk sadedzināt taukus ziemā par Ïerm nisma gaúïis lietojumu LatgalÁ.

Ar sakni gaúï- izloksnás ir fiksáti vair ki verbi. Sasmalcinātas lūpas un svara zudums nozómi ënopelnótí verbs gàúïêt RefleksÓvajam verbam gaúïêtiês ME I minátas nozómes: ëgehení no Saldus, ëeifrig arbeiten, mit H nden und F ssen eifrig besch ftigt seiní no ZaÔeniekiem; Sasmak gaú ~ Ïêtiês ësich raufen, sich unruhig geb rdení.

RefleksÓvais verbs gàúïêtiês ar nozómi ëietí fiksáts aró SinolÁ uz kurìeni ta nu appleùorît gàúïêsiês? IzloksnÁs reïistráti aró divi adjektóvi ar sakni gaúï.

ME I ñ adjektóvam gaúïaîns bez nor des uz izplatóbu mináta nozóme ëuneben, mit kleinen Knoten versehení. Ar skaidrojumu ënelódzensí tas fiksáts VecatÁ gaú ~ Ïaîna dzija. StaldzenÁ v rds gaúïains vájapple lietots ar nozómi ënevienmárógs, br zmains vájapple í [Laumane 99ñ ]. Secin jumi Ãerm nisms gaúïis ir liter r s valodas v rds, kas m sdienu v rdnóc s dots ar nor di, ka ir novecojis.

IzloksnÁs v rdam gaúïis ir zin mas vál citas nozómes resp. Nereti aró atseviappleì s izloksnás tam reïistrátas vair kas nozómes, piemáram, piecas «rïemá, NÓc, SinolÁ un Vaini os. T s rakst apkopotas 11 semantiskaj s grup s. Rakstu avotos v rds gaúïis ir sastopams kopapple LÓdz s liter raj valod, izloksnás un Semantisk skatójum v rds gaúïis ietilpst da d s leksikas tematiskaj s grup s. Tas ir ar materi lo kult ru saistótu da du re liju piemáram, priekapplemetu, priekapplemetu kopu, reti Ádiena nosaukumspar dóbu apzómájums, cilváka resp.

V rds gaúïis resp. IzloksnÁs ar sakni gaúï- kiss 951 roy svara zudums ti aró substantóvi gaúïenieks, gaúïelótis, gaúïerótis. FiksÁti verbi, piemáram, gaúïát, gaúïáties, aizgaúïerát, k aró adjektóvi gaúïains, gaúïógs.

Lettisches Wˆrterb ch. The original manuscript transcriben and annotated by Trevor G. Deutsches Universalwˆrterbuch. Papildin jumi un labojumi K. MÓlenbaha Latvieappleu valodas v rdnócai. Dienas Lapas pielikums. Jordan ñ Jordan, S. Niederdeutsches im Lettischen. Untersuchungen zu den mittelniederdeutschen Lehnwˆrtern im Lettischen. KurzemÁ aizg juappleos laikos. AtmiÚas, nost sti, várojumi.

Krievu-latvieappleu v rdnica. Gulbja apg dób, ñ LA ñ Latvieappleu AvÓzes. Laumane ñ Laumane, B. PalÓgs apvidu v rdu v cájiem. VÁju un vátru gr mata. Dabas ķermeņa novājēšanas ārstēšana pie manis dóbu nosaukumi latvieappleu valod.

Lutherbibel ñ Lutherbibel Original-Text bersetzt von Dr. Martin Luther aus dem Textus Receptus. Das Buch Jesu Syrach. Kiss 951 roy svara zudums ñ Latvieappleu valodas v rdnóca. Latvieappleu valodas v rdnóca. RediÏÁjis, papildin jis un turpin jis J. MV ñ M jas Viesis. RaÏe ñ «rïemes, Luga u un Valkas izloksnes leksika. No: Silvija RaÏe. Darbu izlase. Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vornehmlich ber den deutschen Einfluss im Lettischen.

Lettisches Lexicon. In zween Theilen abgefasset Stender ñ Stender, G. Neue vollst ndigere Lettische Grammatik. Nebst einem hinl nglichen Lexico.

Lettisches Wˆrterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutsches Wˆrterbuch. Brasche, G. Zweiter Theil. Deutschlettisches Wˆrterbuch. Leipzig: Verlag von H. Vaini u izloksnes v rdnóca. V cu-latvieappleu v rdnóca VLV ñ V cu-latvieappleu v rdnóca. V cu-latvieappleu v rdnóca. Lexicon Raksts izstr d ts Valsts pátójumu programmas Letonika ñ Latvijas vásture, valodas, kult ra, vártóbas projekta Latvieappleu valodas pátójumi Her novel ìeigulio duktî: byla F î was published by ìtyto albaî publishing house in ; it received ìpatriotaiî and Jurga IvanauskaitÎ awards for a free, open, and courageous artistic expression inand was also one of the contestants for the Book of the Year award.

The article refers to abundant illustrative material while discussing the language of the novel ìeigulio dukra: byla F î by AgnÎ fiagrakalytî. The material under investigation demonstrates that an important role in the novel is attributed to lexical barbarisms ancient barbarisms and dialectal lexis dialectisms characteristic of the dialectal area of northern PanevÎ ys residents pertaining to eastern AukappletaiËiai.

The novel mostly contains morphonemic and lexical dialectisms with specific lesions of word stems or roots, or certain specific word forms made according to individual word formation models. For example, paappleioti ëpeappleiotií, tetî ëtîtîí, skaibyti ëskabytií, kaugelis ëk gis, k gelisí. Usually words typical of this region are used: Îglis ëkadagysí, gryëia ënamasí, prisieiti ëtektií, balsiai ëgarsiaií, mazgilis ëmazgotîí, pakasynos ëlaidotuvîsí, apsîdai ëappleermenysí, there are numerous derivatives made from diminutive suffixes -elis, -Î, -Îlis, -elytî, - i ukas, etc.

Morphological dialectisms incident to eastern AukappletaiËiai are also present in the text, for example, naming a person according to their spousesí profession or name advokatienî ëadvokato monaípeculiar compounds gel kelis ëgele inkelisídialectal variations of numerals or pronouns dvijen ëdvií, abuodu ëabuduíusage of prefix par- specific of the dialect, etc. Romanas Eigulio duktî: byla Fiappleleistas metais Tyto alba leidyklos, metais pelnês literat rines Patriot ir Jurgos IvanauskaitÎs premijas u laisv, atvir ir dr si k rybinê raiapplek, buvo tarp pretendent tapti Met knyga.

Gausiai pasirod iusiose romano recenzijose, be literat rini aspekt, atkreipiamas dîmesys ir kalbinê appleio k rinio raiapplek. Kai kuriuos od ius matai pirm kart, o jau kaip atminty buvê, galb t iapple pas monîs gelmi aidu atskamba [MikalauskienÎ ]; Skaitant jos roman tenka avîtis, bet truput ir erzintis.

Vis pirma skoniesi kalba, paskêsti joje iki juslinio saldumo; appleiuolaikiniam miestieëiui lyg archajiappleki burta od iai skamba visi tie sîmenokai, sausakloëiai, ardai, galvenos, appleiupelîs, kerokappleliai, jaknos, verstiniai, priebrukos, peëionkîs ir lazankos. Taigi appleio straipsnio tikslas ñ remiantis gausia iliustracine med iaga, aptarti AgnÎs fiagrakalytîs romano Eigulio duktî: byla F kalb, leksinius, fonetinius, morfologinius od i ypatumus, kitas kalbos ypatybes, atspindinëias appleiaurîs panevî iappleki tarmê.

Romano Eigulio duktî: byla F kalbinîs ypatybîs Skaitant roman, kaip pastebi ir knygos recenzentai, akis krinta kiek vislabāk intervāls palaist sadedzināt taukus prasta dabartiniams lietuvi romanams, ypaë sukurtiems jaun j raappleytoj, kalba. Kadangi romano veiksmas apima daugiau kaip met ir daugiausia vyksta Pasvalio kraapplete, autorî pasistengî, kad jame b t vartojama daug od i ar j form, b ding appleiam appleiaurîs Lietuvos regionui.

VeikÎj kalboje gausu sen j skolini ñ barbarizm, archaizm, tarmybi, vaizding j veiksma od i ir frazeologini jungini. Kalbin savitum rodo ir kai kurios romane vartojamos fonetinîs ir gramatinîs darybinîs, morfologinîs appleiaurîs panevî iappleki tarmîs formos.

Toliau appleiame straipsnyje kiek plaëiau bus aptariamos tarmybîs ir svetimybîs, kuri dauguma gyvos ir ligi appleiol aktyviai tebevartojamos TarminÎ leksika Vienas iapple applenekamosios kalbos sluoksni yra tarminî leksika, arba tarmybîs.

TarminÊ leksik sudaro od iai, inomi ir vartojami tam tikros tarmîs teritorijoje. Iapple tarmini kalbos vienet da niausiai pasitaiko fonetinîs, akcentinîs, morfoneminîs, morfologinîs, leksinîs ir sintaksinîs ypatybîs [JakaitienÎ ]. TarmybÎs gro inîje literat roje individualizuoja veikîj kalb, paryapplekina vietos kolorit, parodo autoriaus kalbos turtingum, gyvum ir vaizdingum.

Iapple minît tarmini vienet A. Pavyzd iui, paappleioti ëpeappleiotií, tetî ëtîtîí, skaibyti ëskabytií, kaugelis ëk gis, k gelisí, plakas ëplekasí, appleilima ëappleilumaí, kaappletanas ëkaappletonasí, sukata ësukynîí, rumbîtas ërumbuotasí, koëylas ëkoëîlasí rizgalis ërizgulisí, nulervinti ënulervotií, repeëkintis ërepeëkentisí, vaidintis ëvaidentisí, dvilktelîti ë vilgtelîtií, knirbîti ëkirbîtií, knebenti ëknaibytií, d iubtelîti ëd iuktelîti, truput suduotií, gîriukas ëîriukasí, spalgena ëspanguolîí ir kt.

Paappleioja olelê, skaibo pieni galvutes, pats su savim kiss 951 roy svara zudums gaidukus 1 ; Tai vis vadeli dar nepaleid ia tavo tetî; Petras nemato, kaip jos avi as suîjusios plakais 1 Skliaustuose skaiëiumi ymimas aptariamo romano puslapis. TarminÎ leksika ir leksinîs svetimybîs.

Pasitaiko ir viena kita fonetinî tarmybî, kur aiapplekiai atsispindi ir pagrindinî fonetinî appleiaurîs panevî iappleki ypatybî ñ nosinio balsio Š o ar dvigarsio an Š un pakitimai, pavyzd iui, osinîlis ëdubenîlis su saí, kuntaplis ëkantaplisí. Iapple klîties motina atsineapplea molin osinîl, prideda sviesto, suspaud ia ; fiagrakalienî su El bute ruoappleiasi po gryëi ñ iapple pasuolio renka senus kuntaplius, nagines, u kritusius rizgalius Prie fonetini tarmybi galima priskirti ir od ius, kuriuose vyksta gars suliejimas kontrakcija arba spraudimas: pasilsîti ëpailsîtií, suveiti ësueitií, pavyzd iui, Tegu pasilsîs akys ir galva ; Tuo tarpu nîra bîdos, jei po kelias suveina, nes yra kur saugiai pasidîti Tekste pasitaiko ir gana savit ryt aukappletaiëi morfologini tarmybi, domesni od i darybos atvej.

Iapple j galima paminîti tarmei b ding asmen vardijim pagal sutuoktinio profesij ar jo vard advokatienî ëadvokato monaísavitus sudurtinius od ius gel kelis ëgele inkelisítarmiapplekus skaitvard i ar vard i variantus, dvijen ëdvií, abuodu ëabuduítarminê prieappledîlio par- vartosen.

Atpa inti tarmê padeda ir savita prieveiksmo paskum ëpaskui, po toí forma, da nas prielinksnio palei ëprieí vartojimas. AdvokatienÎ, pasiklausiusi merginos kad svara zudums sāk palēnināt, patarî jai privaëiai pasimokyti muzikos 75 ; Artimiausias gel kelis tik PanevÎ yje ; Kiek turite kiauli? Dvijen ; Permaina tik tokia, kad Valentinas neiapplelaikî patais, tad dabar abuodu galîjo sîdîti viename suole ; Treti smulkiai nusakî, kaip kas per upê jojo, k arklys numetî ar parspyrî, kokie kitokie nuotykiai 69 ; Paskum atskrenda viena kita varna, prisistato virbliai Vieni ve a sienojus, kiti abas 56 ; GrÎblys ñ tai ne dalgî ; Kaip ratai: vî iomis jie lengviau rieda, o kai iappleappleoka iapple praminto kelio, tada sunkiau juos atgal vilkti ; DÎl popierio stokos ; kit maiappleel kiapplea iappleplautus baltinius, drobines paklodes, u valkalus ir gra iai sulankstytus nosinius ; Matauappleiuk, kur po klîëia su vyru kiss 951 roy svara zudums pilta ; O paskum pati obelê ir davai rieapplekuëiomis raapplekyti, daug greiëiau vyko Pasitaiko ir leksini archaizm ñ od i iapple aktyvios vartosenos pasitraukusi drauge su jais yminëiomis s vokomis.

Pavyzd iui, varvalis ëbanginio kiss 951 roy svara zudums ruonio taukai batams teptií, stainavinis ë irgas, gerai pri i rîtas nedarbinis arklysí, seklyëia ëgerasis kambarys, namo galas, svetainîí, varstotas ëstaliaus ar raëiaus darbo stalasí TÎvas atneapplea varvalio, iappletepa od, ñ tegu kiek atsileid ia, gal dar u simaus Randamas vienas kitas latvizmas: ciukî ëkiaulîí, k tî ëtvartasí, plocinis ëkeptas ant krosnies be 27 28 Valoda ñ Valoda da du kult ru kontekst kiss 951 roy svara zudums paplotîlisí, ja ëtaipí: Pernai tie patys dîdîs buvo atva iavê, ciukê iapplesive Î ; K tî ñ dviems stainaviniams 59 ; Pabarsto stal miltais ir ploja didel plocin Romane gausu toki od i ir pasakym, kurie bendrinîje lietuvi kalboje arba visai nevartojami, arba turi kitokias reikapplemes 2 : atkurnîti ëatbîgtií, nuskliaubti ëiappletekinti, iappleskobtií, koappleeliena ëapplealtienaí, apstriu usi ëapl usi, apappleiurusií, blakutinîti ëvaikappletinîti be tikslo, abalinîtií, prisieiti ëtektií, priesienîlis ëprieangîlisí stragiai ëstaigiai, piktokaií, braukti ëu duoti, plekappletelîtií, valgoma ëburnaí, oras ëlaukasí.

Nusileid ia prie dar- inîs, per snieg atkurna lig appleiaud stirtos ; Liemuo kaip nuskliaubtas ; Kimappleo u gulusi lîkappletê, vienokios kitokios koappleelienos prisikrovusi 40 ; Prie antrosios seklytîlîs dur ñ apstriu usi ind spinta ; fimona kasdien guli ligi prieapplepieëi, kai atsikelia sur gusi, blakutinîja po kambarius, priekabi ieapplekodama 78 ; GryËi ir prisieina jai vienai su tîvu statyti 56 ; TerbelÊ pasideda lentiniam priesienîly ; Priva iavês tilt, Evaristas stragiai tr ktelîjo lau tinius slus 68 ; Nors brauk mergaitei per valgom, kad daugiau nebesijuokt ; KuprinÊ Ëia kur priemenîj pamesiu ar ant vinies pakabinsiu ñ ore dabar appleitaip puiku Ant stalo guli keletas iapple GirelÎs parneapplet Îglio appleakeli ; GryËi ir prisieina jai vienai su tîvu statyti 56 ; IapplegertuvÎms pusîjus, Jok bas atsistojo ir labai balsiai pasakî 31 ; Dar sausu mazgiliu perappleluosto ; Pakasynos buvo iapplekilmingos 80 ; J paëi kaime moterys eidavo apsîd ir sugr usios pasakodavo, koks buvo grabas ; Vidutinio augumo, tiesus, kupr nepasidavês ; Jais apsodintos visos lovelîs, kad takelius nebyrît ; Prapuolenija, ñ iapple karto pagalvoja Darybiniu aspektu atskirai minîtina deminutyvini priesag : -elis, -elî, -Îlis, -elytî, - i ukas vedini grupî, puikiai atspindinti aukappletaiëiams, taip pat ir appleiaurîs panevî iapplekiams, b ding applenekam j kalb : grytelî, olelî, kertelî, osinîlis, grytelytî, Antaniukas.

Jos sukiu usi, vieno kambario grytelytî, didelis ilvitis prie pr do ir veappleli olelî visam am iui pasiliks atminty ; Juozapatas prakutês nusi i ri kr m kertelê 27 ; Puola varyti karves ir kiaules iapple rugien keliuk ; Iapplevartanti, sukraunanti appleien, kaugelius gra iausius sudîs, kepurîlê jiems padarys kaip stogel ; Antaniuk, neapplek duon, priemenîs appleîpoj dar yra pusbakanis Gana da na ir kita appleiaurîs panevî iappleki tarmîs plote vartojama priesaga -ienis, -Î, kuri bendrinîje lietuvi kalboje da niausiai atliepia priesaga -inis, -Î: rugienis ëruginisí, kvietienis ëkvietinisí, virtienis ëvirtinisí, pavyzd iui, Baigia tvarkyti appleiaudus, rugienius ir kvietienius krauna kaugê prie klojimo ; Galima laappleininius virtienius kepti 51 LeksinÎs svetimybîs Kaip jau buvo minîta, A.

J vartosena yra pateisinama dviem atvejais ñ applenekamojoje kalboje ir gro inîs literat ros k riniuose, kai norima realiai atspindîti veikîj kalb [JakaitienÎ 62]. Svetimi od iai yra stilistiapplekai spalvingesni, appleiltesni, intymesni bei raiapplekesni u bendrinîs kalbos atitikmenis ir tam tikrose situacijose net nat ralesni.

VeikÎjas, vartojantis leksines svetimybes, kalba nesivar ydamas, neapsiribodamas bendrinîs kalbos normomis, nesilaikydamas knyginîs od i atrankos tradicijos [PikËilingis ]. Romane gausiai vartojami barbarizmai yra seniai atîjê lietuvi kalb, pa stami ir inomi vairiose Lietuvos vietose. Kaip ir kiti skoliniai, lietuvi kalb jie yra patekê iapple kaimynini kalb ñ rus, baltarusi, lenk ar vokieëi. Vis applei kalb skolini galima rasti ir A. Daugiausia romane vartojam barbarizm yra atîjê iapple slav kalb : padvada ëarklys su ve imu 3 í, tavoras ëprekîí, gaspadinauti ëappleeimininkautií, tarp j lenk : budavoti ëstatytií, applemotas ëgabalas, sklypas, vietaí, guzikas ësagaí, baltarusi : neprietelius ënedraugas, prieappleasí, praboëyti ëatleisti, dovanotií.

PasitaikÎ ir keletas vokiapplekos kilmîs barbarizm : strîkis ëkr va, kiekis klojime ar dar inîjeí, appletropas ëpabaudaí. Barbarizmais ñ slavizmais ar germanizmais ñ kaip ir kitais skoliniais, lietuvi kalboje da niausiai vardijama giminystî, gyv nija, augmenija, negyvoji gamta, statyba, technika, buitis, spalvos ar kitos ypatybîs, tikîjimas, prietarai, abstrakëios s vokos, fizinî ar psichinî veikla [Sabaliauskas ].

AgnÎ fiagrakalytî, leksinîmis svetimybîmis, da niausiai apib dina savo veikîj buit, nam apyvokos reikmenis, aprang, rakandus, pavyzd iui, alupka ëpieappletukasí, bakanas ëkepalasí, bleappleinî ëskardinis puodelisí, duknos ëpatalaií, grabas ëkarstasí, kamaappleai ëpusbaëiai, batai su auliukaisí, kapt ras ëduonkepîs krosnies prieappleakysí, karbatkîliai ëmezginiai, pinikaií, kepaluappleas ëskrybîlîí, lenci gîlis ëgrandinîlîí, peëius ëkrosnisí, ryzas ëskudurasí, sklenyëia ëstiklinîí, appleîpa ëspintaí, appleorai ëpakinktaií, viedras ëkibirasí, zakietkîlî ëapplevarkelisí, zerkolas ëveidrodisí.

Paseilina alupk ir u raappleo 38 ; Gal jau girklo bleappleinê b si iapplemetês, kad tau appleita daina taip gerai iappleeina U tat peëius dabar kaip zerkolas, nors stok prieapple kapt r ir appleukuokis; SiuvinÎjo pagalvîles, nîrî karbatkîlius 72 ; Jauniausi j aprengî pilko milo zakietkîle, apavî brolio neappleiotais kamaappleais AutorÎ taip pat mîgsta leksinîmis svetimybîmis vardyti gamtos objektus, augmenij gojelis ëgiraitîí, ulyëia ëgatvîí, kvietkas ëgîlî, olynas, iedasístatinius ar j dalis, statybines med iagas, rankius, instrumentus padamentas ëpamatasí, gonkas ëpriebutis, verandaí, lazaunî ëpaapplei rîí, salka ëaukappletelis, kambarys po stoguí, trepkos ëlaiptaií, vopna ëkalkîsí, piela ëpj klasí, bubinas ëb gnasígiminystîs ryappleius applevogeris ësvainisíspalvas ir kitas ypatybes pazarai ëpa aras, ara, raudonuojanti padangîí, navatnus ëkeistasí, sk pus ëper daug taupus, appleykappletusínevengia ir veiksma od i applekadîti ëgailîtií, kavotis ëslîptisí ir kt.

Abu broliai eina lazaunîn ; Ma esnis u j gryëi ñ emumo tikrai emesnis, salkos pastogîj tokiam nepabudavosi ; Vakaruos raudonuoja pazarai ; Reformat applepitolninkas prie savo bubino pristaisî pusê senos pielos ; Jei emei neduosi, ir ji bus sk pi ; Negi taip ir reiks kavotis ; Valgyk, vaikeli, neapplekadîk Iapplevados Iapple aptartos med iagos matyti, kad AgnÎs fiagrakalytîs romano Eigulio duktî: byla F kalboje svarb vaidmen vaidina leksinîs svetimybîs senieji barbarizmai ir tarminî leksika tarmybîsb dinga ryt aukappletaiëi appleiaurîs panevî iappleki tarmîs plotui.

Leksini svetimybi vartojimas romane yra tam tikra istorinio stilizavimo priemonî, nes jais ñ kaip ir archaizmais ar kitais tarminîs leksikos vienetais ñ stengiamasi atkurti praeities laik dvasi, gyvavusi Lietuvoje 19 a. Kadangi analizuojamo romano veiksmas apima laikotarp nuo iki met, vienaip appleio leksinio sluoksnio od ius vartoja veikîjai, kurie romane veikia iki 20 a. Atpa inti appleiaurîs panevî iappleki tarmê romane padeda kai kurios aukappletaitiapplekai vartojamos od i formos su sumiappleusiomis linksniavimo paradigmomis, tarminîmis fonetinîmis ypatybîmis gars iapplemetimais ar terpimais ir pan.

Kad romano autorî ir jo veikîjai yra aukappletaiëiai, rodo ir labai produktyvios deminutyvinîs priesagos -elis, -elî, b dingos appleio kraappleto applenekamajai kalbai [KaËiuapplekienÎ, vambarytî-valu ienî, KruopienÎ 36ñ37].

Deminutyvini form vartojimas suteikia kalbai iappleskirtinio applevelnumo poj t ir parodo tam tikr appleio kraappleto moni charakterio savitum [MacienÎ ].

Nors, kaip tiksliai yra pastebîjês Juozas PikËilingis [ 68], gana da nai appleie deminutyvai visai nereiapplekia realaus ma umo, tik norima parodyti daikt ma inamai. Eigulio duktî: byla F In: Metai, nr.

Lietuvi kalbos leksikologija. Moteriapplekos lyties asmen pavadinimai lietuvi kalboje. In: Valoda da du kult ru kontekst, t. Keinys, S. DabartinÎs lietuvi kalbos odynas. Available: fii rîta MacienÎ, J. Deminutyv stilistika. Gyvenimas, tampantis k ryba. Met knygos rinkimai Available: fii rîta PikËilingis, J. Lietuvi kalbos stilistika, t. Lietuvi kalbos leksika. In: Literat ra ir menas, nr. Another question is the authorship of the pericopes of the mentioned Postil.

In the 16ñ17 th c.

XXVI Zin tnisko rakstu kr jums. Kr jum publicáti raksti par latvieappleu, lietuvieappleu, krievu, angôu, v cu u. Visi raksti tiek anonómi recenzáti.

The texts of Gospels and Epistles by Baltramiejus Vilentas published in were used especially frequently. It is held that Mork nas, while translating RÎjusí postil, did not translate the texts of pericopes himself and used the mentioned Vilentasí translation instead. The present article discusses the question of the authorship of pericopes of Mork nasí Postil by choosing one concrete element of the structure of language ñ pronominal reflexives ñ for examination. Paprastai nurodoma, kad vertîjo klausimas tebîra neiapplesprêstas [Lebedys 78; ZinkeviËius ].

Vis dîlto labiausiai paplitusi nuomonî, jog knyg ar bent didesnê jos dal iapplevertês pats spaustuvininkas Jok bas Mork nas [ r. Neatmetama ir galimybî, kad jis galîjês turîti vertimo pagalbinink. TaËiau tai yra tik spîjimai, hipotezîs, konkreëi appleiuos teiginius patvirtinanëi rodym kol kas neaptikta. Neabejotinai aiappleku, kad Mork no PostilÎ yra lenk raappleytojo Mikalojaus RÎjaus pamoksl rinkinio vertimas lietuvi kalb.

Mikalojus RÎjus Miko aj Rej ñ inomas lenk renesanso autorius, poetas, prozininkas, vertîjas, vienas iapple lenk literat ros pradinink, raappleês pasaulietinîs ir religinîs literat ros k rinius.

RÎjus buvo pasaulietis bajoras, aktyvus lenk reformat veikîjas, gimêsmirês metais 1. Aleksander Br ckner, Miko aj Rej. Studium krytyczne, KrakÛw: Druk.

JagielloÒskiego, ; Bibliografia literatury polskiej. Nowy korbut 3. Od pocz tkûw pi miennictwa do M odej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Krojnika albo Postylla, polskim jêzykiem a prostym wyk adem, te dla prostakow, krotce kiss 951 roy svara zudums pirm kart buvo iappleleistas m.

Knyga buvo labai populiari tarp reformat. Anot Zbigniewo Nowako, RÎjaus PostilÎ buvo pavyzdinis reformacijos veikalas, teoriapplekai ir praktiapplekai realizavês svarbiausius protestantizmo postulatus [Nowak 44]. TodÎl nenuostabu, kad ji sulaukî dar keturi leidim :ir metais. Pastarasis m. TeraJ Jnowu Jwielk pilno ci y uwajnym prjeyrjeniem wydana. Atskiras klausimas yra dîl aptariamosios postilîs perikopi autorystîs.

YpaË da nai buvê naudojami Baltramiejaus Vilento metais iappleleist Evangelij bei Epistol tekstai [Palionis 13ñ14]. Manoma, kad ir Mork nas, versdamas RÎjaus postilê, perikopi tekst savarankiapplekai nevertî, o pasinaudojo minîtuoju Vilento vertimu [Bir iappleka kiss 951 roy svara zudums. Labai tikîtina, kad tokie teiginiai turi rimto pagrindo, nes abu lietuviapplek raapplet rengîjai buvo liuteronai, be to, applealtiniai rodo, kad Mork nas buvo susipa inês su Vilento rengtais raappletais.

Seniesiems lietuvi raappletams b dingi du vardini refleksyv vartosenos modeliai 3 : I ñ neutrali asmens, skaiëiaus ir giminîs at vilgiu sangr inio vard io vartosena; II ñ nerefleksyvini vard i refleksyvinî vartosena pirmojo ir antrojo asmens sferoje; refleksyvinîs formos appleiuo atveju vartojamos tik treëiojo asmens sferoje.

II, nelietuviappleko, modelio vyravimas senuosiuose raappletuose aiapplekintinas svetimkalbi original bei apskritai svetim kalb taka tuometiniams lietuvi autoriams, nes refleksyv vartosena lietuvi ir beveik visose tak galîjusiose daryti kalbose yra skirtinga. Be to, galvoje b tina turîti ir originalumo po i riu nevienalytê postili strukt r, t. Kalbant konkreëiai apie Mork no PostilÊ ir jos original ñ RÎjaus PostilÊ, pastebîtina, kad iapple esmîs viskas, kas buvo pasakyta apie lietuvi kalb, refleksyvumo raiapplekos po i riu tinka ir lenk kalbai.

Skirtumas tik tas, kad lenk kalboje nevartojamas nekaitomas sangr inio vard io kilmininkas, Ëia, kaip minîta, vartojamas savybinis sangr inis vardis.

TaËiau Ëia vîlgi pasakytina, kad derinam j ir nederinam j form vartosenos 2 Mork no PostilÎs perikopi refleksyvini konstrukcij autorystî aptariama pasinaudojant anksëiau appleio straipsnio autoriaus atliktu tyrimu [ r. Maskuli nas 21ñ29]. Rosinas ñ]. Jok bo Mork no PostilÎs perikopi autorystîs klausimu santykis lietuviapplekuose raappletuose lyginant juos su lenkiapplekais atitikmenimis nîra aktualus.

Tiek kaitomosios, tiek nekaitomosios formos vartojamos sinonimiapplekai, be koki nors semantini skirtum, plg. Lk 14,21 at ákie tátáy Ponuj wamui á MP v. Dar paminîtina, kad derinam j vard i form Mork no PostilÎje vartojama gana ma ai, jos sudaro apie 4 proc.

Mork no PostilÎs perikopîse rastos vardinîs refleksyvinîs konstrukcijos. Iapple j tik 4 ñ pirmojo ir antrojo asmens sferos I modelio konstrukcijos. II modelio pirmojo ir antrojo asmens sferos konstrukcij rasta Visos likusios yra treëiojo asmens sferos konstrukcijos. Mork no vardinius refleksyvus palyginus su atitinkamomis RÎjaus PostilÎs konstrukcijomis, u fiksuotos 64 nesutampanëios refleksyvinîs konstrukcijos, t.

Kokia galît b ti toki dideli neatitikim prie astis? Kiek tokius teiginius remia refleksyvumo raiapplekos Mork no PostilÎs perikopîse analizî? Norint tai iapplesiaiapplekinti, minîtosios nesutampanëios Mork no ir RÎjaus postili refleksyvinîs konstrukcijos buvo palygintos su Vilento Evangelij bei Epistol atitikmenimis.

Be to, kartais, esant reikalui, pasitelktas ir aptariam j konstrukcij lyginimas su lotyniapplekosios Vulgatos, atitikmenimis. Taigi kokie yra Mork no ir RÎjaus refleksyvumo raiapplekos nesutapimai? J Egiptu wyjwal Syná woiego RP I ch Eghpta pawadinau Sunu mana EE EE Lygiai tokie pat refleksyvai vartojami ir Vilento bei Vulgatos tekstuose.

Sugretinus konstrukcijas, aiapplekiai matyti, kad Mork nas tiesiog paraid iui jas nuraappleês nuo Vilento. Prieappleingas atvejis, kai lenkiappleko teksto II modelio konstrukcij lietuviapplekame tekste atitinka I modelio konstrukcija, u fiksuotas tik vienas, plg.

PastebÎtina, kad appleiuo atveju Mork no konstrukcija nesutampa nî su vienu iapple pateikt j applealtini, ñ Mork nas Ëia vienintelis vartoja lietuviapplek refleksyvumo raiapplekos model. Tiek RÎjaus, tiek Vilento tekstai veikiausiai yra paveikti Vulgatos, plg. Vadinasi, appleiuo atveju b t galima kalbîti apie savarankiapplek Mork no vertim. Kitas refleksyv vartosenos Mork no ir RÎjaus postili perikopîse neatitikim tipas ñ pa yminio, t. Pa yminys vartojamas prepoziciapplekai arba postpoziciapplekai.

Tiek lietuvi, tiek lenk senuosiuose kiss 951 roy svara zudums vyrauja postpozicinî pa yminio vartosena VasiliauskienÎ ñ Tais atvejais, kai appleiuo po i riu vartosena nesutampa, prepozicinis pa yminys paprastai fiksuojamas Mork no PostilÎje. Prieappleingo atvejo neu fiksuota. TÎra vienintelis pavyzdys, kai pa yminys prepoziciapplekai vartojamas abiejuose applealtiniuose, plg. Mt 9,25 imk tawa patal ir eyk MP v. Jok bo Mork no PostilÎs perikopi autorystîs klausimu Iapple pateikt j pavyzd i matyti, kad Mork no refleksyv vartosena Ëia vîlgi beveik visiapplekai sutampa su Evangelij bei Epistol atitikmenimis.

U fiksuota keletas atvej, kai toje paëioje konstrukcijoje fiksuojami abu minîtieji neatitikimai, t. IñII modeli vartosenos neatitikimas ir pa yminio prepozicija ñ postpozicija, plg. Mork no pavyzdys visai sutampa su Vilento tekstu. Toliau pateikiamame pavyzdyje Luko 16,25 atitikmens Vilento tekste nîra, plg. Lk 16,25 recepisti bona tua in vita tua V Vulgatos konstrukcija Ëia irgi skiriasi. Taigi Ëia vîl b t galima kalbîti apie originali Mork no vartosen.

Lietuviapplekos postilîs vartosena Ëia vîlgi veikiausiai nulemta analogiapplek Vilento konstrukcij. U fiksuota keletas atvej, kai Mork no teksto sangr inîs konstrukcijos visai neturi atitikmen RÎjaus tekste. Palyginus tokius atvejus su Evangelijomis bei Epistolomis, vîl matyti, kad kalbam j nesutapim prie astis - paraidinis Mork no nusiraappleymas nuo Vilento. Mt 22,4 flitáy mana pietus pagatawiau MP Mork no ir Vilento eilutîs sutampa.

Taigi apibendrinant reziumuotina, kad vardini refleksyv tyrimas iapple esmîs patvirtina nuomonê, jog Mork nas, versdamas RÎjaus postilê, perikopi tekst did i ja dalimi atvej savarankiapplekai nevertî, o pasinaudojo Baltramiejaus Vilento metais iappleleist Evangelij bei Epistol tekstais.

Pi miennictwo staropolskie. Sen j lietuviapplek knyg istorija, II. Knygotyros darbai. Miko aj Rej. Studium krytyczne.

Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, T. Lietuvi literat ros istoriografija. Reformacja i kotrreformacja w Wielkim KsiÊstwie Litewskim w wietle propagandy wyznaniowej. OssoliÒskich ñ Wydawnictwo, Lebedys, J.

Senoji lietuvi literat ra. Serija A. Knygos lietuvi kalba. Refleksyvumo raiappleka Jok bo Mork no PostilÎs perikopîse. In: Baltistica, XL 1, pp. Mork no spaustuvî. In: Knygotyra. Enciklopedinis odynas. Miko aja Reja literacka s u ba reformacji. In: Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 15,pp. Palionis, J. Viena asmenini I ir II asmens vard i vartosenos ypatybî lietuvi sen j raapplet kalboje. In: Baltistica, IX 2, pp. VasiliauskienÎ, V. Daiktavard io ir vard io genityvo vieta senojoje lietuvi kalboje.

V - Vulgata. Lietuvi kalbos istorija. The material was collected from 23 sub-dialectal points. Tauku deglis rodzaje research results revealed the following tendencies. Representatives of both the middle-aged and young generation can easily switch between language codes, i. Informants from the middleaged generation have a more positive attitude towards a person using a dialect The young generation follows a more negative attitude towards a dialect speaker As a rule, a dialect is associated with the factors of age and environment, i.

AukappletaiËiai mîgsta net vieappleai nuvertinti savo tarmê 1, todîl sumanyta atlikti tyrim ir nustatyti gimtosios straipsnio autorîs tarmîs ñ ryt aukappletaiëi uteniappleki ñ vidurinîs ir jaunosios kartos po i r tarmê. Senosios kartos, kuri laikoma tradicinîs tarmîs vartotoja, atsisakyta s moningai, nes vyresni tarmîs atstovai visada arba beveik visada kalba tarmiapplekai 2.

Tyrimo objektas ñ 23 ryt aukappletaiëi uteniappleki patarmîs punktai, daugiau rytiniu pakraappleëiu iapplesidîstê iapple appleiaurîs pietus net per penkis rajonus Zaras, Utenos, MolÎt, Ignalinos, venëioni.

RinkauskienÎ, SalienÎ 88ñ]. Remiantis Lietuvi kalbos atlaso duomenimis LKAiapple viso yra 71 ryt aukappletaiëi uteniappleki patarmîs punktas. Neseniai pasibaigês projektas iuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punkt tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminîs informacijos sklaida ñ ir jo med iagos pagrindu pasirod iusi studija XXI am iaus lietuvi tarmîs: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas XXIA atskleidî, kad yra nykstanëi kiekvienos patarmîs punkt, kuriuose nebîra arba vidurinîs ir jaunosios kartos gyventoj, arba vietini moni.

Iapple uteniappleki patarmîs galime minîti du tokius punktus: PastovÎl MolÎt raj. Tirt punkt santyk su bendru uteniappleki patarmîs punkt skaiëiumi matome 1 paveiksle r.

Iappletirtieji punktai sudaro daugiau kaip treëdal 32,4 proc. Uteniappleki kiss 951 roy svara zudums punktai Tyrimo tikslas ñ iapplesiaiapplekinti vidurinîs ir jaunosios kartos uteniappleki patarmîs atstov kalbines nuostatas. Renkant med iag iapple 23 patarmîs punkt buvo apklausta 47 vidurinîs kartos informantai ir 41 jaunosios kartos atstovas. Nors apklausos metu buvo pildoma visa sociolingvistinî anketa, appleiame straipsnyje aptariami ypaë aktual s du klausimai: 1 kalbos derinimas pagal situacij kaip informantas kalba artimoje aplinkoje ir vieappleumoje, 5 Tai yra PastovÎlio punkto numeris, bet kadangi punktas yra nykstantis iapplelikusios tik trys vietini vyriausiosios kartos gyventoj troboso applealia iappleaugusi nauja Mind n gyvenvietî, appleis numeris galît b ti naujojo punkto ymîjimas.

Surinkta ir susisteminta med iaga atskleidî, kad tiek vidurinîs, tiek jaunosios kartos atstovai lengvai keiëia kalbin kod, t. Galima sakyti, kad monîs yra dvikalbiai, t. Pateikiame kelet b dingesni atsakym r. Automatiapplekai iappleeina, kai valdiapplekoj staigoj ñ tai bendrine, o kaimo parduotuvîj ñ tarmiapplekai. Jei tekt prakalbinti nepa stam mog Zarasuos ñ tai tarmiapplekai, o jei Vilniuj ñ netarmiapplekai.

Nepa stam mog u kalbinëiau netarmiapplekai. Mano vaikai, kai atva iuoja, tai kalba tarmiapplekai, neiapplesidirbinîja, o darbovietîse kalba kaip turi b t. Nepa stam greiëiau prakalbinëiau bendrine kalba. Tarmiapplekai galiu derinti pagal situacij. Svetim kalbinëiau netarmiapplekai; o su savais kalbu taip, kaip visada.

Jaunoji karta eimoj tai tarmiapplekai bendraujam, o Kaune tai ne. Vieappleumoj kalbu netarmiapplekai, tik kaimo parduotuvîj su savo kraappleto monîmis tarmiapplekai. Panaappleiai namie kalbam, kaip mama ir tîtî, o mokykloj appleiek tiek derindavomîs, nors ir Utenos miesto, ir kaimo moksleiviai kalba panaappleiai.

Nepa stam kalbinëiau taip, kaip mokî mokykloj. Kalb keiëiam pagal aplinkybes. Jaunimas dar kalba tarmiapplekai tarpusavyje. Tarpusavy paappleneka tarmiapplekai, bet prie mogaus reikia derintis. Antrasis klausimas atskleidî skirting vidurinîs ir jaunosios kartos moni po i r tarmiapplekai kalbant mog.

Net 87,2 proc. Prie teigiamo vertinimo atsakym da niausi buvo appleie: tai mogus, gerbiantis savo tarmê; tai savojo kraappleto patriotas. Kelet b dingiausi vidurinîs kartos atsakym r. VidurinÎs ir jaunosios kartos uteniappleki tarminîs nuostatos 2 pav. VidurinÎs kartos uteniappleki tarminîs nuostatos VidurinÎs kartos moni po i ris tarmiapplekai kalbant mog Neigiamas Mano vaikai irgi kartais kalba tarmiapple- kai, man atrodo prasëiokiapplekai; ypaë kai kalba mano vaikai; mano anyta raappleo lietuviapplekai, literat riapplekai.

Sakau ñ va, tai jau kaimas, nors ir pati kalbu tarmiapplekai. Teigiamas Tarmiapplekai kalbantis mogus ñ jo niekaip nepavadinëiau, aapple juo tik avîëiausi. Vaikai jau nekalba tarmiapplekai, tik lietu- viapplekai. Tarmiapplekai kalbantis mogus ñ nesaky- Ëiau, kad patriotas, bet jei Ëia gyveni, tai ir kalbi taip, kaip iappleeina, turi prisitaikyt, nes Ëia gramatiapplekai kalbît kaip ir gîda. Pradedi bendrine, bet net nepamatai, kaip pradedi sava kalbîti. TarmÎ asocijuojasi su iapplelaikyta lietuvybe.

Savo kraappleto patriotas. Nebandau taikyti kalbos. Gal daugiau patriotas, jei kalba savo kraappleto kalba. Man gra u, kai kalba tarmiapplekai. Net 87,8 proc. Prie neigiamo vertinimo atsakym da niausi buvo appleie: kaimietis, vyresnio am iaus mogus.

Pateikiame kelet b dingiausi jaunosios kartos atsakym r. Jaunosios kartos uteniappleki tarminîs nuostatos Jaunosios kartos moni po i ris tarmiapplekai kalbant mog Teigiamas Tarmiapplekai kalbantis ñ tai gerbiantis savo tarmê. Man tai gra u, kai kalba tarmiapplekai Neb tinai ten koks kaimietis. Jei tu ilgai pragyvenai, tai tokia tavo kalba. Gal sakyëiau ñ patriotas, bet mes, jaunimas, jau kitaip kalbam Pati nedr sëiau taip vadinti, nes pati iapple kaimo, bet apskritai vadina kaimieëiais.

Visi juos vadina kaimieëiais, aapple j neiappleskiriu. Vadina kaimieëiu, nevadina patriotu. Pasakai, kad grynas kaimietis ar net vienkiemietis StengiamÎs kalbît gra iai 8, netarmiapplekai.

PastebÎta, kad tarmî da niausiai siejama su dviem pagrindiniais antoniminiais blokais: am iaus sena ñ jauna: StengiamÎs kalbît gra iai, netarmiapplekai; kalba jauna panelî tarmiapplekai, tai atrodo juokingai; kai kalba senesnis, tai atrodo nat ralu; mano klasîs draugîs tîvai vyresnio am iaus, tai ji ne tik kalba, bet ir raappleo tarmiapplekai fat burner shots recenzijas gyvenamosios aplinkos kaimas ñ miestas: Uteniappleki tarmî visiem labiau atrodo kaimietiappleka; mama neleido tarmiapplekai kalbît, nes Alanta ñ miestelis, tarmiapplekai kiss 951 roy svara zudums tik kaimo monîs r.

AnksËiau mus mokindavo, kad negra u kalbît tarmiapplekai Vaikai jau nekalba, jiem negra i applei kalba. VidurinÎs ir jaunosios kartos uteniappleki tarminîs nuostatos 4 pav. TarmÎs s sajos su am iumi ir gyvenam ja vieta Kadangi jaunimas neigiamai i ri tarmê ir tarmiapplekai kalbanëius mones, nes tarminis kodas Lietuvos kalbinîje bendruomenîje turi menkesn socialin mobilum u standartinius kodus [VaicekauskienÎ, Sausverde ], nat raliai kyla klausimas ñ ar galima pabîgti nuo gimtosios tarmîs, ar galima j nuslîpti?

Straipsnio autorîs nuomone, tai padaryti be galo sudîtinga. Da niausiai pasislepia skiriamosios ypatybîs 9, o iapplelieka blankiosios, kuri tarmîs atstovai netgi nepastebi. DabartinÎ ryt aukappletaiëi uteniappleki patarmîs kalbinî situacija rodo, kad formuojasi visiapplekai kitoks naujas darinys ñ ryt aukappletaiëi rytinis regiolektas, kurio centras Utena KirËiuoti balsiai o ir Î labai atviri, kartais primenantis tarpinius garsus tarp o ir a ir tarp Î ir e.

B tent appleios ypatybîs labiausiai ir iappleduoda ryt aukappletait uteniapplek. Tarmiapplekai kalbanëio mogaus stereotipai: apriorinîs eilini kalbos bendruomenîs nari nuostatos. In: Respectus Philologicus 14 kiss 951 roy svara zudums, LKA ñ Lietuvi kalbos atlasas 1. LubienÎ, J. RamonienÎ, M. Nuostatos dîl bendrinîs kalbos ir tarmîs: JoniapplekÎlio atvejis. In: Kalbos kult ra 79, TarmÎs socialinî vertî: Lietuvos miest jaunimo kalbinîs nuostatos.

Apie dialektologijos pamokas Lietuvos mokyklose: kokybinis tyrimas. In: Pedagogika. VaicekauskienÎ, L. Lietuvos tarmi rezervatas: socialiniai ir geografiniai tarmîs mobilumo ribojimai tiesiogini tyrim duomenimis.

Tarmi med iagos rinkimo instrukcija. ManceÔa Postill Summary Phraseological Reflections on Several Creatures of God in ìlang-gew nschte Lettische Postillî by Georg Manzel In the present article, the author examines several subordinate word-groups contained in the sermon-book ìlang-gew nschte Lettische Postillî by G.

They denominate various living beings, some persons, or a totality of them Dieva kalps ëgodís servantí, Dieva palógs ëgodís helperí, Dieva draudze ëgodís parishí, Dieva eúïelis ëgodís angelí, Dieva dáls ëson of Godí, etc.

The appropriateness of these word-groups to the status of phraseological unit has to be evaluated. It is possible to find many different shades of meaning of some subordinate word-groups included in sermons. When describing certain subordinate word-groups from the ìpostillî, conjectures about partial, hidden, or diachronically determined phraseologicity are admissible. Thoroughly evaluating the contextual shades, only some usages of subordinate word-groups can be considered as phraseological units or rather phraseological potentials at G.

Manzelís time, most frequently ñ phraseological similes e.

Valoda da du kult ru kontekst - PDF Free Download

Consequently, word groups with different grades of phraseologicity determined by time and context coexist in the texts. Moreover, the comprehension of the expressiveness of their phraseological meaning is changing but maintaining traditionally striking transfer of meaning.

Omega-3 taukskābju saturošo fosfolipīdu ietekme uz kateholamīna koncentrāciju asinīs veseliem brīvprātīgajiem: randomizēts, placebo kontrolēts, dubultmaskēts pētījums. Uzturs ; 21 6 : Dokozaheksaēnskābes bagātās zivju eļļas ietekme uz uzvedību, skolu apmeklēšanas ātrumu un malārijas infekciju skolēniem - dubultmaskēts, randomizēts, placebo kontrolēts pētījums Lampungā, Indonēzijā.

Asia Pac. J Clin Nutr ; 17 2 : Hamazaki, T. Docosahexenoenskābes ietekme uz agresiju gados vecākiem taju subjektiem - placebo kontrolēts dubultakls pētījumā. Nutr Neurosci5 1 : Hansen, GV, Nielsen, L. Hansen, JM, Lokkegaard, H.

Nav nekādas ietekmes uz uztura zivju eļļu uz nieru hemodinamiku, cauruļveida funkciju un nieru funkcionālo rezervi ilgtermiņā nieru transplantācijas saņēmējiem. J Am Soc Nephrol ; 5 7 : Hanwell, HE, Kay, CD, Lampe, JW, Holub, BJ un Duncan, AM Akūta zivju eļļa un sojas izoflavona papildinājumi palielina pēcprandijas seruma n-3 polinepiesātinātās taukskābes un izoflavonus, bet neietekmē triacilglicerīnus vai oksidatīvā stresa biomarkerus liekais svars un aptaukošanās hipertrigliceridēmija.

J Nutr ; 6 : Harper, C. Omega-3 taukskābju lietderība un koronāro sirds slimību profilakse. Harper, M. Obstet Gynecol2 Pt 1 : Harris, W. Lašu eļļas ietekme uz plazmas lipīdiem, lipoproteīniem un triglicerīdu klīrensu.

LYSI – viss par zivju eļļu (Septembris 2021).

Assoc Am Physicians ; Zivju eļļas un plazmas lipīdu un lipoproteīnu metabolisms cilvēkiem: kritisks pārskats. J Lipid Res30 6 : Zivju eļļas ietekme uz VLDL triglicerīdu kinētiku cilvēkiem.

J Lipid Res31 9 : Zema piesātināto tauku iedarbība, zems holesterīna zivju eļļas papildinājums hipertrigliceridēmiskiem pacientiem. Placebo kontrolēts pētījums. Ann Intern Med ; 6 : Omacor drošība un efektivitāte smagā hipertrigliceridēmijā. Risk ; 4 : Omega-3 taukskābju ietekme uz sirdsdarbību sirds transplantāta saņēmējiem.

Am J Cardiol ; 98 10 : Zivju un zivju eļļas kapsulu ietekmes salīdzinājums ar n 3 taukskābju saturu asins šūnās un plazmas fosfolipīdos. Asins omega-3 un trans-taukskābes vidēja vecuma akūtos koronāro sindromu pacientiem. Am J Cardiol ; 99 2 : Omega-3 taukskābes hipertrigliceridēmijas pacientiem: triglicerīdi pret metilesteriem. Am J Clin Nutr ; 48 4 : Harrison, RA, Sagara, M. Vai pārtikas produkti ar pievienotu sojas proteīnu vai zivju eļļu samazina koronāro slimību riska faktorus? Faktiskais randomizēts kontrolēts pētījums.

Hartweg, J. Omega-3 polinepiesātinātās taukskābes PUFA 2. Vasc Biol ; 16 9 : Hauenschild, A. Veiksmīga ārstēšana ar smagu hipertrigliceridēmiju ar formulu diētu, kas bagāts ar omega-3 taukskābēm un vidējas ķēdes triglicerīdiem. Ann Nutr Metab56 3 : Zivju eļļa čūlainais kolīts: kontrolētā klīniskā pētījuma galīgie rezultāti abstrakts.

Gastroenteroloģija ; 98 5 lpp. Vai ārstēšana ar n-3 polinepiesātinātām taukskābēm novērš priekškambaru mirgošanu pēc atvērta sirds operācijas? Heidt, MC, Vician, M. Intravenozi ievadīto N-3 taukskābju labvēlīgā iedarbība, lai novērstu priekškambaru fibrilācija pēc koronāro artēriju apvedceļa operācijas: prospektīvs randomizēts pētījums.

Pediatrics5 : E Helland, IB, Smith, L. Pediatrics2 : ee Helland, I. Mātes papildināšana ar ļoti garu ķēdes n-3 taukskābēm grūtniecības un zīdīšanas laikā palielina bērnu IQ 4 gadu vecumā. Pediatrics1 : ee Heller, AR, Rossel, T. Omega-3 taukskābes uzlabo aknu un aizkuņģa dziedzera darbību pēcoperācijas laikā vēža slimniekiem.

J Cancer, ; 4 : Heller, A. Omega-3 taukskābes uzlabo ar diagnozi saistīto klīnisko rezultātu. Crit Care Med34 4 Hendersona WR. Omega-3 papildinājums CF abstrakts. Ziemeļamerikas cistiskā fibrozes konference ; ss Hendersons, W. Aknu darbība pacientiem ar cistisko fibrozi, kas uzņem zivju eļļu. J Pediatr3 : Henderson, WR, Jr. Hendra, T. Kontrolēts pētījums. Diabetes Care ; 13 8 : Ļoti attīrītas omegapolinepiesātinātās taukskābes psoriāzes lokālai ārstēšanai.

Dubultaklā, placebo kontrolētā daudzcentru pētījuma rezultāti. Br J Dermatol6 : Henriksen, C. Pediatrics6 : Hernandezs, D. Uztura zivju eļļa neietekmē akūtu atgrūšanas ātrumu un transplantāta izdzīvošanu pēc nieru transplantācijas: randomizēts placebo kontrolēts pētījums. Med Klin ; Hillier, K. Zivju eļļas un olīveļļas taukskābju iekļaušana resnās zarnas lipīdos un ietekme uz eikozanoidu sintēzi iekaisuma zarnu slimībā.

Gut ; 32 10 : Himmelfarbs, J. Gamma-tokoferols un dokozaheksaēnskābe samazina iekaisumu pacientiem ar dialīzi. J Ren Nutr17 5 : Hirashima, F. J Psychiatry10 : Hodge L. Zivju eļļas piedevu ietekme uz astmas smagumu bērniem.

Eur Respir. J ; 11 2 : Hodge, L. Med J Aust. Hodge, W. Omega-3 taukskābju ietekme uz acu veselību. Hogg, R. Omega-3 taukskābju efektivitāte bērniem un pieaugušajiem ar IgA nefropātiju ir atkarīga no devas un lieluma. Holguin, F. Gaisa piesārņojums un sirdsdarbības mainīgums starp gados cobra 6 tauku deglis cilvēkiem Meksikā Pilsēta.

Epidemioloģija ; 14 5 : Sirds autonomās izmaiņas, kas saistītas ar zivju eļļu pret sojas eļļas papildināšanu gados vecākiem cilvēkiem. Chest ; 4 : Omega-3 taukskābes uzlabo asinsspiediena kontroli un saglabā nieru darbību hipertensijas sirds transplantāta saņēmējiem. Eu Heart Journal. Holm, T. Omega-3 taukskābes pastiprina audzēju nekrozes faktors-alfa līmenis sirds transplantāta saņēmējiem. Transplantācija ; 72 4 : Omega-3 polinepiesātinātās taukskābes uzlabo nieru darbību nieru transplantāta saņēmējiem, kas ārstēti ar ciklosporīnu-A abstraktu.

Kidney IntA. Pārtikas piedevas ar zivju eļļu maina nieru rezerves filtrācijas spēju pēcoperācijas ciklosporīna A ārstētajiem nieru transplantāta saņēmējiem. Int ; 3 3 : Transplantācija ; 54 2 : Ietekme uz uztura bagātinātāju ar zivju eļļu uz nieru darbību ciklosporīnu ārstētiem nieru transplantāta saņēmējiem.

Transplantācija ; 49 3 : Hong, H. Chin Med Sci. Hoopers, L. Omega 3 tauku risks un ieguvumi mirstības, sirds un asinsvadu slimību un vēža gadījumā: sistemātiska pārskatīšana.

BMJ ; : Horrobins, D. Omega-3 taukskābes šizofrēnijai. Am J Psychiatry1 : Howe, P. Uztura tauki un hipertensija.

Koncentrējieties uz zivju eļļu. Ann N Y Acad Sci ; J Hum Hypertens. Hoy, S. Omega-3 etilestera koncentrāts: pārskats par tā lietošanu sekundārā profilaksē pēc miokarda infarkta un hipertrigliceridēmijas ārstēšanas.

Drugs ; 69 8 : Huang, T. Augsts Omega-3 polinepiesātināto taukskābju patēriņš samazina homocisteīna līmeni plazmā: randomizēta, placebo meta-analīze - kontrolēti izmēģinājumi. Uzturs ; 27 9 : Hughes, G. Zivju eļļa rada aterogēno lipīdu profilu hipertensijas vīriešiem. Atherosclerosis ; 84 : Hui, R. Linolskābes un zivju eļļas omega-3 taukskābju antihipertensīvās īpašības neatkarīgi no prostaglandīnu sistēmas.

Am J Hypertens2 8 : Ikehata, A. Am J Clin Nutr ; 56 5 : Innis, S. Essential n-3 taukskābes grūtniecēm un agrīna redzes asuma nobriešana zīdaiņiem. Am J Clin Nutr ; 87 3 : kiss 951 roy svara zudums Omega-3 taukskābju papildinātā ietekme uz kiss 951 roy svara zudums un apetīti pacientiem ar Alcheimera slimību: pētījums par omega-3 Alcheimera slimību.

J Am Geriatr Soc ; 57 1 : Iso, H. Zivju un n3 taukskābju uzņemšana un risks koronārā sirds slimība japāņu vidū: Japānas sabiedrības veselības centra JPHC pētījuma kohortā I.

Cirkulācija ; 2 : Geriatr Cogn Disord ; 21 2 : Jacka, E. Diētiskā omega-3 taukskābes un depresija kopienas paraugā. Džeksons, K. Vecuma ietekme uz asinsvadu reakciju uz zivju eļļu bagātinātu maltīti.

Br J Nutr10 : Jain, S. Zema devas omega-3 taukskābju aizvietošanas ietekme 2. Physicians India ; James, S. Omega-3 taukskābju papildinājums autisma spektra traucējumiem ASD. Jarvinen, R. Zivju un garo ķēžu n-3 taukskābju uzņemšana un koronāro sirds mirstības risks vīriešiem un sievietēm. Jatoi, A. Eikosapentaēnskābes papildinājums pret megestrola acetātu pret abiem pacientiem ar vēža izraisītu izšķērdēšanu: Ziemeļu centrālā vēža ārstēšanas grupa un Kanādas Nacionālā vēža institūta sadarbības centieni.

Jazayeri, S. Omega-3 taukskābju terapeitisko iedarbību salīdzinājums skābes eikozapentaēnskābe un fluoksetīns, atsevišķi un kombinācijā, depresijas traucējumiem. Psychiatry42 3 : Am J Clin Nutr ; 82 1 : Omega-3 zivju eļļas emulsijas ietekme uz seruma citokīnu izmaiņām pēc aknu transplantācijas. Klīniskās rehabilitācijas audu inženierijas pētījumu žurnāls kiss 951 roy svara zudums 15 31 : Clin Nutr ; Randomizēts sojas pupu eļļas klīniskais pētījums tikai pret sojas pupu eļļu un zivju eļļas emulsiju pēc kuņģa-zarnu trakta vēža operācijas.

Kopējais jūras n-3 polinepiesātināto taukskābju, eikosapentaēnskābes, dokozaheksaēnskābes un docosapentaenoic patēriņš. Br J Nutr4 : Johansen, O. N-3 taukskābes neaizkavē restenozi pēc koronārās angioplastijas: CART pētījuma rezultāti.

Koronārās angioplastijas restenozes pētījums. Papildinājums ar omega-3 taukskābēm uz endotēlija funkcijas šķīstošiem marķieriem pacientiem ar koronāro sirds slimību. Vasc Biol ; 19 7 : Johnson, E. Papildu luteīna un dokozaheksaēnskābes ietekme uz serumu, lipoproteīniem un makulas pigmentāciju. Johnson, M. Johnson, S. Pierādījumi, ka eikosapentaēnskābe ir efektīva autisma ārstēšanā. Clin Psychiatry64 7 : Joos, S.

Pārskats par efektivitātes un veselības aprūpes pētījumu pētījumiem par papildu un alternatīvu medicīnu iekaisuma zarnu slimībā. Chin J. Joy, C. Polinepiesātināto taukskābju zivju vai vakara prīmulas eļļa šizofrēnijai.

Cochrane Database. Syst Rev 2 : CD Polinepiesātināto taukskābju papildināšana šizofrēnijai. Tiesnesis M. Dokozaheksaēnskābes funkcionālā barība grūtniecības laikā sniedz zīdaiņu redzes asumu četru, bet ne sešu mēnešu vecumā.

Lipīds42 2 : Dososahexaēnskābes saturošā funkcionālā ēdiena patēriņš grūtniecības laikā: ieguvums zīdaiņu darbībai problēmu risināšanā, bet ne atpazīšanas atmiņas uzdevumiem 9 gadu vecumā. Am J Clin Nutr85 6 : Kabir, M. Kairaluoma, L. Vai taukskābes palīdz pārvarēt lasīšanas grūtības? Divreiz akls, placebo kontrolēts pētījums par eikosapentaēnskābes un karnozīna keto sadedzināt taukus kamēr guļ ietekmi uz bērniem ar disleksiju.

Bērnu aprūpes veselība. Kale, A. Res ; 98 : Kalmijn, S. Polinepiesātinātās taukskābes, antioksidanti un kognitīvā funkcija ļoti veciem vīriešiem. Am J Epidemiol ; 1 : Uztura tauku patēriņš un risks saslimt ar demenci Roterdamas pētījumā. Ann Neurol. Kamphuis, M. Depresija un sirds un asinsvadu mirstība: n-3 taukskābju loma? Kasim-Karakas, S. Omega-3 taukskābju ietekme uz ļoti zema blīvuma lipoproteīnu intravaskulāro lipolīzi cilvēkiem.

Metabolism ; 44 9 : Katan, M. Kinetics par uztura taukskābju iekļaušanu seruma holesterylesteros, eritrocītu membrānās un taukaudos: 18 mēnešu kontrolēts pētījums. J Lipid Res38 10 : Katz, D. Intravenozas zivju eļļas emulsijas izmantošana, kas bagātināta ar omega-3 taukskābēm pacientiem ar cistisko fibrozi. Uzturs ; 12 5 : Kaul, U.

Zivju eļļas piedevas restenozes profilaksei pēc koronāro angioplastiku. Kaushik, M. Long-chain omega-3 taukskābes, zivju uzņemšana un 2. Kaushik, S. Zivju patēriņa biežums, tīklenes mikrovaskulārās pazīmes un asinsvadu mirstība. Psychiatry ; 60 9 : Keen, C. Papildinājums ar taukskābēm ietekmē elpceļu slāpekļa oksīdu un iekaisumu. N-3 taukskābju ietekme uz imūnsistēmu: dubultakls, nejaušināts pētījums par zivju eļļas infūziju pēcoperācijas laikā. Clin Nutr ; 13s Kelley, D. Docosahexaenoic acid papildinājums uzlabo tukšā dūšā un pēcprandes lipīdu profilus hipertrigliceridēmiskos vīriešos.

Am J Clin Nutr86 2 : Docosahexaenoic acid papildinājumi samazina līdzīgo daļiņu-holesterīna līmeni un palielina n-3 indeksu hipertrigliceridēmiskos vīriešos. J Nutr ; 1 : Kelley, V. Zivju eļļas diēta, kas bagāta ar eikosapentaēnskābi, samazina ciklooksigenāzes metabolītus un nomāc lupus MRL-lpr pelēm.

Immunol ; 3 : Kelly, C. Meta analīze medicīniskajai un ne-medicīniskai ārstēšanai psihotiskās slimības prodromālā fāzē riska garīgās valstīs. Kenler, A. Zivju eļļas strukturēta lipīdu bāzes polimēra formula, salīdzinot ar standarta polimēru formulu. Keogh, J. Flow-mediētā dilatācija tiek traucēta ar augstu piesātināto tauku saturu, bet ne ar augstu ogļhidrātu diētu.

Khandelwal, S. Kiecolt-Glaser, J. Depresīvie simptomi, omega omega-3 taukskābes un iekaisums gados vecākiem pieaugušajiem. Psychosom Med69 3 : Kim, J. Cancer ; 9: Kim, Y. Vai zivju eļļa var uzturēt Krona slimību remisijā? Nutr Rev. Kinsella, J. N-3 polinepiesātināto taukskābju uzturs un sirds un asinsvadu slimību uzlabošanās: iespējamie mehānismi. Am J Clin Nutr ; 52 1 : Kirby, A.

Res Dev. Kirsch, C. Eikosapentaēnskābes iedarbība astmā. Clin Allergy ; 18 2 : Klemens, C. Perinatālās omega-3 taukskābju papildināšanas ietekme uz iekaisuma marķieriem un alerģiskām slimībām: sistemātiska pārskatīšana. Kligler, B. Randomizēts pētījums par integratīvās medicīnas pieejas ietekmi uz astmas ārstēšanu pieaugušajiem saistībā ar slimībām dzīves kvalitāti un plaušu funkciju.

Health Med. Knapp, H. Zivju eļļas antihipertensīvā iedarbība. Kontrolēts pētījums par polinepiesātināto taukskābju piedevām ēteriskajā hipertensijā. N Engl J Med ; 16 : Knudsen, V. Zivju eļļa dažādās devās vai linu eļļā grūtniecības laikā un spontānas ievadīšanas laiks: randomizēts kontrolēts pētījums. Ko, G. Omega-3 taukskābes neiropātijas sāpēm: gadījumu sērija. Clin J Pain26 2 : Clin Biochem. Taukskābju profili, antioksidanta kiss 951 roy svara zudums un priekšlaicīgu zīdaiņu augšana baro diētas bez ilgstošām polinepiesātinātām taukskābēm vai bez tām: randomizēts klīniskais pētījums.

Eur J Nutr42 5 : 1. Koletzko, B. J Pediatr Gastroenterol Nutr ; 48 1. Vai uztura DHA uzlabo bērnu nervu funkciju? Novērojumi fenilketonūrijā. Fatty Acids ; 81 : Uztura tauku uzņemšana grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā.

Konig, B. Zivju eļļas un konjugēto linolskābes ietekme uz PPAR alfa mērķgēnu ekspresiju un sterīnu regulējošo elementu saistošie proteīni dējējvistu aknās.

J Nutr2 : Kooijmans-Coutinho, M. Diētas zivju eļļa nieru transplantāta saņēmējiem, kas ārstēti ar ciklosporīnu-A: labvēlīga iedarbība nav parādīta. J Am Soc Nephrol ; 7 3 : Koretz, R. Saglabāt remisijas Krona slimībā: tauku iespēja. Gastroenteroloģija ; 6 : Uztura omega3-taukskābju kiss 951 roy svara zudums ietekme uz seruma sistēmiskajiem un asinsvadu iekaisuma marķieriem hemodialīzes pacientiem.

Kothny, W. Īstermiņa ietekme uz omega-3 taukskābēm uz koronāro artēriju slimības pacientu radiālo artēriju. Kowey, P. Recepšu omega-3 taukskābju efektivitāte un drošība, lai novērstu atkārtotu simptomātisku priekškambaru mirgošanu: randomizēts kontrolēts pētījums. JAMA ; 21 : Kratz, M. Npolinepiesātinātās taukskābes un enerģijas līdzsvars liekā svara vai vidēji aptaukošanās vīriešiem un sievietēm: randomizēts kontrolēts pētījums.

Metab Lond ; 6: Krauss-Etschmanns, S. Allergy Clin. Lond ; 30 10 : Kremers, JM, Bigauoette, J. Lancet ; 1 : Kremers, JM, Jubizs, W. Zivju eļļas taukskābju papildinājums aktīvajā reimatoīdais artrīts. Dubultakls, kontrolēts, pārrobežu pētījums. Ann Intern Med4 : Kremers, J. Uztura zivju eļļa un olīveļļas papildināšana pacientiem ar reimatoīdo artrītu. Klīniskā un imunoloģiskā iedarbība. Augstas devas zivju eļļas ietekme uz reimatoīdo artrītu pēc nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu pārtraukšanas. Klīniskā un imūnā korelācija.

Atopijas risks zīdaiņiem un bērniem saistībā ar agrīnu zivju, taukaino zivju vai garās ķēdes omega-3 taukskābju iedarbību: sistemātisks pārskats. Clin Rev Alerģija Immunol. Kris-Etherton, P. Fish, patērē zivju eļļu, omega-3 taukskābes un sirds un asinsvadu slimības.

Arterioscler Thromb. Biol ; 23 2 : ee Kristensen, S. Diētiskā papildināšana ar n-3 polinepiesātinātām taukskābēm un cilvēka trombocītu funkciju: pārskats, īpaši uzsverot ietekmi uz sirds un asinsvadu slimībām.

Intern Med Suppl ; : Fish oil in angina pectoris. Atherosclerosis ; 64 1 : Kroger, E. Omega-3 taukskābes un demences risks: Kanādas pētījums par veselību un novecošanu. Kromann, N. Epidemioloģiskie pētījumi Grenlandes Upernavik rajonā.

  • Straujš svara zudums un muskuļu atrofija
  • Vai squats sadedzina augšstilbu taukus
  • Однако их наследственность медленно и незаметно слабела от поколения к поколению.

Dažu hronisku slimību sastopamība Acta Med Scand ; 5 : Kalcijs, gamma-linolēnskābe un eikosapentaēnskābes papildināšana senilajā osteoporozē. Novecošanās Milano. Kruger, M.

Kalcijs, gamma-linolēnskābe un eikosapentaēnskābes papildinājums senilajā osteoporozē. Eicosapentaenoic acid EPA ārstēšana atopiskajā ekzēmā AE : perspektīvs dubultmaskēts pētījums abstrakts.

Kurlandsky, L. Uztura bagātināšanas ar omega-3 taukskābēm absorbcija un ietekme uz seruma leikotriēnu B4 pacientiem ar cistisko fibrozi. Landmark, K. Zivju eļļas, nifedipīna un to kombinācijas ietekme uz asinsspiedienu un lipīdiem primārajā hipertensijā. Langers, G. Uzturlīdzekļi aknu pārstādītiem pacientiem. J Pediatr Gastroenterol Nutr ; 24 4 : 1. Lapillonne, A. Larnkjaer, A. Mātes zivju eļļas papildināšana laktācijas laikā neietekmē asinsspiedienu, pulsa viļņu ātrumu vai sirdsdarbības ātruma mainīgumu 2,5 gadus veciem bērniem.

Larrieu, S. J Nutr Health Aging ; 8 3 : Lau, C. Zivju eļļas ietekme uz fibrinolīzi plazmā pacientiem ar vieglu reimatoīdo artrītu. Clin Exp Rheumatol.

  • Vidējais svara zudums 1 mēnesis keto
  • Padomi lai paātrinātu svara zudumu
  • Esiet piesardzīgs attiecībā uz šo kombināciju!

Lauritzen, L. Mātes zivju eļļas papildināšana laktācijas laikā: ietekme uz attīstību zīdaiņiem. Nutr Dev. Lipids40 7 : Top Clin Nutr. Lawrence, R.

Eikosapentaēnskābe cistiskā fibrozē: pierādījumi par leukotriēna B4 patogenētisko lomu. Lancet ; : DA un Rauch CR.

Omega-3 papildinājums un aplēsts VO2max: dubultakls randomizēts kontrolēts pētījums sportistiem. Ann Sports Med4 1 : Leeb, B. Omega-3 taukskābju intravenoza lietošana pacientiem ar aktīvu reimatoīdo artrītu. ORA-1 pētījums. Atklāts izmēģinājuma pētījums. Lipids41 1 : Leigh-Firbank, E. Eikosapentaēnskābe un dokozaheksaēnskābe no zivju eļļām: diferencētas asociācijas ar lipīdu reakcijām. Randomizēts kontrolēts gamma-linolēnskābes un eikosapentaēnskābes pētījums perifēro artēriju slimībā.

Clin Nutr. Leng, G. Clin Nutr ; 17 6 : Leon, H. Zivju eļļas ietekme uz aritmijām un mirstību: sistemātiska pārskatīšana. BMJ ; a Leren, P. Kontrolēts klīniskais pētījums. Acta Med. Suppl ; Levi, M. Nepietiekama fibrinolīze pacientiem ar nieru transplantācijas ciklosporīnu. Zivju eļļas defekta un labvēlīgās ietekmes analīze.

Transplantācija ; 54 6 : Levinsons, P. N-3 taukskābju ietekme ēteriskajā hipertensijā. Lewin, G. Omega-3 taukskābju ietekme uz bērnu un mātes veselību. Liang, B. Pasaule J. Lim, A. Zivju eļļa nieru transplantāta saņēmējiem. Lim, W. Omega 3 taukskābes, lai novērstu demenci. Lin, P. Metanalītiskā pārskats par polinepiesātināto taukskābju kompozīcijām demencē.

Psychiatry ; 73 9 : Liu, L. Liu, T. Premiālās fibrilācijas novēršana ar omega-3 taukskābēm: randomizētu klīnisko pētījumu meta analīze. Sirds ; 97 13 : Llorente, A. Mātes dokozaheksaēnskābes papildinājuma ietekme uz pēcdzemdību depresiju un informācijas kiss 951 roy svara zudums. Loeschke, K.

Logan, A. Omega-3 taukskābes un lielas depresijas: garīgās veselības speciālista primer.

Informācija par informāciju

Lipīdu veselība. Lopez-Alarcon, M. Docosahexaenoic acid, ko ievada akūtā fāzē, aizsargā uztura septisko jaundzimušo statusu. Uzturs ; 22 : Lorenz, R. Placebo kontrolēti pētījumi ar omega 3 taukskābēm hroniskā iekaisuma zarnu slimībā.

Pasaules rev Nutr diēta. Papildinājums ar n-3 taukskābēm no zivju eļļas hroniskas iekaisuma zarnu slimības gadījumā - randomizēts, placebo - kontrolēts, dubultmaskēts pārrobežu izmēģinājums. Suppl ; : Zīdaiņu maisījuma piena garo ķēžu polinepiesātināto taukskābju efektivitāte un drošība: randomizēts pētījums.

Lucas, M. Ethyl-eicosapentaenoic acid, lai ārstētu psiholoģiskas ciešanas un depresijas simptomus pusmūža sievietēm: dubultakls, placebo kontrolētu, randomizētu klīnisko pētījumu. Lucia, Bergmann R. Vai mātes dokozaheksaēnskābes papildināšana grūtniecības un zīdīšanas laikā pazemina ĶMI vēlīnā bērnībā? J Perinat. Med35 4 : Uztura ārstēšana iegūtai imūndeficīta vīrusa infekcijai, izmantojot enterotropisku uz n-3 taukskābēm bagātināta peptīdu bāzes formula: randomizēts perspektīvais pētījums.

Eur J Clin Nutr ; 55 12 : Omega-3 taukskābju papildinājuma novērtējums diabēta pacientiem ar mikroalbuminūriju. Ņujorkas Zinātņu akadēmijas Annals ; Lungershausen, Y. Asinsspiediena un plazmas triglicerīdu samazināšana ar omega-3 taukskābēm ārstētajos hipertensijos. J Hypertens. Omega-3 taukskābju papildinājuma novērtējums diabēta slimniekiem ar mikroalbuminūriju.

Pilnīga parenterāla uztura bagātināšana ar glutamīnu un omega-3 taukskābēm pieaugušiem pacientiem, kam tiek veikta autologa cilmes šūnu transplantācija. Maachi, K. Proc ; 27 1 : Macchia, A. Kreisā kambara sistoliskā disfunkcija, kopējā mirstība un pēkšņa nāve pacientiem ar miokarda infarktu, kas ārstēti ar n-3 polinepiesātinātām taukskābēm. Heart Fail. Mackness, M. Jaunās zivju eļļas ietekme koncentrējas uz plazmas lipīdiem un lipoproteīniem pacientiem ar hipertrigliceridēmiju.

Clin Nutr ; 48 12 : Omega-3 taukskābju ietekme uz lipīdiem un glikēmijas kontroli II tipa diabēta un metaboliskā sindroma un iekaisuma zarnu slimības, reimatoīdā artrīta, nieru slimības, sistēmiskās sarkanās vilkēdes un osteoporozes gadījumā.

Madden, J. Nutr Metab Cardiovasc. Dis ; 19 4 : Maffettone A. Omega-3 polinepiesātināto taukskābju ilgtermiņa iedarbība seši mēneši uz insulīna jutību un lipīdu metabolismu pacientiem ar 2. Giornale Italiano di Diabetologia ; Magalish, T. Omega-3 polinepiesātināto taukskābju ultrofonēze reimatoīdā artrīta kompleksā terapijā. Fiz Kult. Magaro, M. Diēta ar dažādu lipīdu sastāvu ietekme uz neitrofilu ķīmijuminescence un slimību aktivitāte pacientiem ar reimatoīdo artrītu.

Omega-3 taukskābju un E vitamīna un C vitamīna, kā arī cinka papildinājumu ietekme uz glikēmijas kontroli pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar 2. Omega-3 plus E vitamīna pašdarināts tauku zudums body wrap C vitamīna, kā arī cinka papildināšanas ietekme uz plazmas lipīdiem un lipoproteīna profilu pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar 2.

J Am Coll Nutr24 3 : Makrides, M. Nejaušiem zīdaiņiem, kuri baro lielas devas dokozaheksaēnskābi, nejauši attīstīti rezultāti: randomizēts kontrolēts pētījums. JAMA ; 2 : JAMA ; 15 : Malaguarnera, M. Zivju eļļas ārstēšana ar interferona alfa izraisītu dislipidēmiju: pētījums pacientiem ar hronisku C hepatītu.

Malcolm, C. Scotopic electroretinogram termins zīdaiņiem, kas dzimuši mātēm, kuras papildinātas ar dokozaheksaēnskābi grūtniecības laikā. Invest Ophthalmol. Mallah, H. Parenterālā zivju eļļas saistītā šūnu šūnu anēmija. J Pediatr2 : Prospektīvs, randomizēts, placebo kontrolēts pētījums par zivju eļļu čūlainais kolīts.

Hellenic J Gastroenterol. Marangell, L. Omega-3 taukskābes pēcdzemdību depresijas novēršanai: kiss 951 roy svara zudums dati no provizoriska, atklāta izmēģinājuma pētījuma.

Marangell, LB, Suppes, T. Fatty Acids ; 75 : Marchioli, R. Agrīna aizsardzība pret n-3 polinepiesātināto taukskābju pēkšņu nāvi pēc miokarda infarkta: Gruppo Italiano per lo studiju laika gaitā veikto analīžu analīze GISSI -Prevenzione. Cirkulācija ; 16 : Diētas zivju eļļa 4 g dienā un kardiovaskulāri riska marķieri veseliem vīriešiem. Arterioskleroze Tromboze un asinsvadu bioloģija. Margolin, G. Asinsspiediena pazemināšana gados vecākiem cilvēkiem : dubultmaskēts omega-3 un omega-6 taukskābju krustošanās pētījums.

Am J Clin Nutr53 2 : N-3 taukskābju devas ietekme uz sekundāro profilaksi pēc pastāvīgas priekškambaru fibrilācijas kardioversijas līdz sinusa ritmam. Europace9 iii : Marik, P. Kiss 951 roy svara zudums uztura bagātinātājiem ir labvēlīga ietekme uz veselību industrializētajās valstīs: kādi ir pierādījumi?

JPEN J. Enteral Nutr. Marks, GB, Mihrshahi, S. Maroon, J. Omega-3 taukskābes zivju eļļa kā pretiekaisuma līdzeklis: alternatīva nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem diskogēnas sāpes. Marshall, M. Agrīna iejaukšanās psihozē. Martin-Bautista, E. Kaulu veidošanās biomarkeru uzlabošana pēc 1 gada patēriņa ar pienu, kas stiprināts ar eikosapentaēnskābe, dokozaheksaēnskābe, oleīnskābe un atlasītie vitamīni. Nutr Res30 5 :